Zapytaj eksperta

 4 minuty

Farmacja Praktyczna

1. Co ma zrobić pracownik apteki, jeśli pracodawca nie daje mu fartucha i obuwia zmiennego?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odzieży roboczej spełniającej wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli jej nie zapewnia, pracownik może domagać się wydania jej. Ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, z wnioskiem o kontrolę pracodawcy. Rodzaje odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na stanowiskach pracy w firmie jest niezbędne, ustala sam pracodawca. Powinien on także określić przewidywane okresy ich użytkowania, biorąc odpowiednio pod uwagę właściwości ochronne odzieży ochronnej i użytkowe odzieży oraz obuwia roboczego. Najczęściej przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej stanowi załącznik do regulaminu pracy, a u pracodawców niemających obowiązku posiadania regulaminu pracy stanowi odrębny dokument, sporządzony na przykład w formie zarządzenia wewnętrznego. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny.

2. Jakie badania lekarskie powinien mieć pracownik (mgr farmacji), który chce się przyjąć do pracy w aptece, a które są w gestii przyszłego pracodawcy?

ODPOWIEDŹ:
Pracownik nie wykonuje badań profilaktycznych na własną rękę. Kieruje go na nie pracodawca, u którego pracownik zamierza podjąć pracę. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Mówi o tym art. 229 par. 4 kodeksu pracy. Badania profilaktyczne koncentrują się zazwyczaj na określeniu ogólnego stanu zdrowia przyszłego pracownika i ewentualnie stwierdzenia przejścia specyficznych chorób, uniemożliwiających pracę na danym stanowisku. Wykonuje je lekarz medycyny pracy. W przypadku pracowników, którzy będą pracowali przy komputerze, badany jest m.in. wzrok. Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W skierowaniu określa się czynniki szkodliwe dla zdrowia i warunki uciążliwe, występujące na danym stanowisku, tak by lekarz był w stanie określić nie tylko ogólny stan badanego, ale także jego predyspozycje do wykonywania pracy w określonych warunkach. Koszty badań wstępnych ponosi zawsze pracodawca. Reguluje to art 229 par. 6 kodeksu pracy.

3. Prowadzę aptekę w małej wsi, teraz powstała jeszcze jedna i drastycznie spadły mi obroty. Okazało się, że lekarka i pielęgniarki odsyłają pacjentów do nowej apteki, mówiąc im, że u mnie jest drogo. Czy jest jakiś przepis o konkurencji, zakazujacy takich praktyk?

ODPOWIEDŹ:
Niestety, przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczą relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca. Nie regulują relacji przedsiębiorca – osoba fizyczna, w tym wypadku lekarz czy pielęgniarka, wyrażające opinie o Pani aptece. Oznacza to, że w tej sytuacji możliwe byłoby użycie środków prawnych, gdyby takie informacje rozpowszechniał właściciel konkurencyjnej apteki. Wówczas zastosowanie znalazłyby przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym wypadku możliwe jest zaś wystąpienie na drodze postępowania cywilnego do sądu z powództwem o odszkodowanie. Proces wytoczony lekarce i pielęgniarce mógłby być jednak skomplikowany, bo należałoby wykazać, że informacje przez nie przekazywane spowodowały spadek obrotów w Pani aptece. Aby ustalić wysokość odszkodowania należałoby też stwierdzić, na ile ich informacje przyczyniły się do spadku sprzedaży i ile on wynosił. Taki wywód wymagałby zaangażowania biegłego specjalisty od spraw księgowych.