Przekazanie biznesu

 2 minuty

farmaceuta ustawia leki na polce

Jestem technikiem farmacji z 15-letnim stażem. Mam znajomą magister farmacji, która jest właścicielem apteki i chciałaby przekazać biznes w młodsze ręce. Wiem, że jako technik nie mogę otworzyć apteki, ale czy jest taka możliwość, aby wejść z nią w spółkę i stać się współwłaścicielem? Mam świadomość, że musiałabym zatrudnić magistra farmacji jako kierownika, ale czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Odpowiedź na pytanie zależy od rodzaju spółki w jakiej prowadzona jest apteka. Od dnia 25 czerwca 2017 r. obowiązują przepisy u.p.f. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy − Prawo farmaceutyczne. Wprowadziły one znaczne ograniczenia co do kręgu podmiotów mogących prowadzić aptekę. Obecnie apteka może być prowadzona wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej lub spółki jawnej, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty.[1]

Spółka jawna i partnerska należą do spółek osobowych. Podstawą funkcjonowania tego rodzaju spółek są wspólnicy/partnerzy, a ich zmiana (wprowadzenie nowego wspólnika/partnera) wymaga zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki − spółki te nie posiadają osobowości prawnej. Jeżeli zatem apteka jest prowadzona w jednej z ww. form, wówczas nie będzie możliwości „wejścia o spółki”.
Niemniej jednak należy mieć na względzie art. 2 ust. 2 ww. ustawy nowelizującej u.f.p. Zgodnie z tym przepisem zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. Oznacza to, że jeśli przed dniem 25 czerwca 2017 r. apteka była prowadzona w formie spółki z o.o. − posiadane przez nią zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zachowało ważność. W przypadku tej spółki podmiotem prowadzącym aptekę jest sama spółka, a nie jej wspólnicy. Wydaje się więc, że zmiana wspólnika nie spowoduje konieczności uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki.

Piśmiennictwo:
1. Art. 99 ust. 4 u.p.f.