Odprawa a umowa na czas określony

 2 minuty

farmaceutka w aptece

Za niecałe trzy miesiące kończy mi się umowa na czas określony, która została zawarta w 2016 r. Jeśli okaże się, że pracodawca jej nie przedłuży, to czy będę miała prawo do odprawy? A jeśli tak to w jakiej wysokości?

Należy zaznaczyć, że pracownikowi, który świadczy pracę na podstawie umowy na czas określony, tak jak pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, przysługuje odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.*

W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, odprawa pieniężna przysługuje w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy odprawa przysługuje, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni wypowiada umowy o pracę bądź rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron, a zwolnienia dotyczą co najmniej: 10 pracowników (gdy firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników), 10% pracowników (gdy zatrudnia od 100 do 300 pracowników), 30 pracowników (przy zatrudnieniu co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Odprawa przysługuje także pojedynczo zwalnianemu pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie umowy bądź rozwiązanie za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika i jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. W świetle powyższego pracownik nie nabywa prawa do odprawy pieniężnej, gdy stosunek pracy ustanie wskutek np. wypowiedzenia dokonanego przez pracownika lub – tak jak w omawianym przypadku – upływu czasu, na który umowa o pracę została zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.).

* Dz. U. z 2018 r. poz. 1969, ze zm.