Zasady realizacji zamówień na pieluchomajtki

 3 minuty

farmaceutka telefonuje

Będę wdzięczna za wyjaśnienie obowiązujących zasad realizacji zamówień na pieluchomajtki. Ostatnio przepisy w tej kwestii uległy zaostrzeniu i mamy problem z tłumaczeniem pacjentom zasad refundacji.

Pieluchomajtki należą do tzw. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których wykaz zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.[1] Pierwszym krokiem w celu realizacji zamówienia na pieluchomajtki dla osób starszych i chorych jest udanie się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia[2] – lekarza, pielęgniarki lub położnej.[3] Zlecenie pełni jednocześnie rolę wniosku o refundację. Drugim krokiem jest potwierdzenie zlecenia w swoim oddziale NFZ[4] (określony zostanie w tym momencie również limit finansowania). Jeżeli pacjent co miesiąc korzysta z zaopatrzenia w pieluchomajtki na podstawie pierwszego zlecenia, NFZ wystawi kartę zaopatrzenia maksymalnie na okres 12 miesięcy.[5] W okresie ważności karty zaopatrzenia nie trzeba potwierdzać w NFZ kolejnych zleceń. W przypadku, gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego, w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział NFZ, na terenie którego pacjent przebywa. Trzecim i ostatnim krokiem jest odbiór pieluchomajtek w dowolnej aptece lub sklepie medycznym (również internetowym), który ma podpisaną umowę z NFZ w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wysokość refundacji zależna jest od kryteriów, na podstawie których została przyznana. W przypadku pacjentów cierpiących np. na nietrzymanie moczu lub stolca wynikające z choroby nowotworowej lub powikłań jej leczenia, wynosi ona 100%, do kwoty 77 zł. W przypadku innych niż nowotworowe problemów zdrowotnych dofinansowanie wynosi 70% (do kwoty 90 zł).[6] Limit ilościowy pieluchomajtek w ramach refundacji wynosi 90 sztuk (wcześniej 60). Należy zauważyć, że zmianie limitu ilościowego nie towarzyszyła zmiana limitu wartościowego.

Uwaga – zlecenia, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną wystawione lub wystawione i potwierdzone na zasadach opisanych powyżej będą odpowiednio: potwierdzane i realizowane albo realizowane także na tych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Wynika to z wdrażania rozwiązania informatycznego NFZ[7], które będzie wspierać procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia – niewymagającego, co do zasady, odbycia wizyty w oddziale NFZ.[8] Zakłada się, że system będzie funkcjonował z początkiem przyszłego roku.

Osobną natomiast kwestią jest refundacja pieluchomajtek dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż., u których lekarz potwierdził powstałe w okresie prenatalnym lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub niepoddającą się leczeniu chorobę. Osobom objętym tzw. ustawą „Za życiem”[9] przy zaopatrywaniu się w wyroby medyczne przysługuje zwiększony limit finansowy. Lekarz wystawiając zlecenie określa niezbędną dla pacjenta ilość pieluchomajtek. Limit wartościowy wynosi 90 zł do 90 sztuk. NFZ refunduje 70% limitu. Co istotne – limit jest zwielokrotniany w zależności od liczby wypisanych sztuk.[10]

Piśmiennictwo:
1. Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dz. U. z 2019 r. poz. 1267, dalej: rozporządzenie w sprawie wykazu
2. Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555), które weszło w życie w dniu 1 września 2019 r.
3. Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne znajduje się pod poz. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia w sprawie wykazu
4. Osobiście przez pacjenta, przez upoważnioną przez niego osobę lub drogą pocztową
5. http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/zasady-korzystania-ze-swiadczen-medycznych/zaopatrzenie-w-refundowane-wyroby-medyczne-wydawane-na-zlecenie,79
6. Zob. poz. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia w sprawie wykazu
7. https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/komunikaty-i-ogloszenia/wsparcie-procesu-elektronicznego-weryfikowania-i-potwierdzania-zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,13.html
8. Por. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515, ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096)
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dz. U. z 2019 r. poz. 473
10. https://www.gov.pl/web/zdrowie/minister-zdrowia-zapewnia-pacjentom-korzystne-zasady-dofinansowania-srodkow-absorpcyjnych