Zapytaj eksperta

 3 minuty

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Aktualnie jestem w posiadaniu dwóch aptek. Jedną z nich chciałbym przekazać synowi – farmaceucie. Czy mogę przekazać mu placówkę wraz z pozwoleniem na prowadzenie apteki? Czy pozwala na to obowiązujące prawo?
Apteka jako tzw. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. może w świetle obowiązujących przepisów być przedmiotem umowy darowizny, tj. czynności prawnej uregulowanej w art. 888-902 k.c. Odnosząc się natomiast do kwestii przejścia pozwolenia na prowadzenie apteki, należy sięgnąć do art. 104a ustawy Prawo farmaceutyczne (dalej: upf), zgodnie z którym organ zezwalający (wojewódzki inspektor farmaceutyczny) przenosi zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli nabywca apteki spełnia wymagania, od których uzależnione jest udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz przyjmie w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu. Ponadto adres apteki nie może ulec zmianie. Wymagania, które musi spełnić nabywca apteki, określone są w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 upf. Dotyczą one m.in. ograniczeń co do ilości posiadanych aptek, zakazu jednoczesnego prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz zajmowania się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, zakazu łączenia funkcji z wykonywaniem zawodu lekarza, formy prawnej prowadzenia apteki, czy też posiadania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Czy recepta refundowana powinna posiadać regon świadczeniodawcy w formie kodu paskowego?
Z §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich oraz komunikatu NFZ* dotyczącego sposobu przedstawiania kodów kreskowych na receptach refundowanych wynika, że recepta na refundowane leki musi zawierać numer REGON w postaci kodu paskowego. Wymóg ten nie dotyczy jedynie recept wystawianych dla siebie lub rodziny, tj. pro auctore i pro familiae. W tym przypadku w miejscu świadczeniodawcy sprawozdawany jest numer prawa wykonywania zawodu lekarza. W postaci kodu paskowego lub innych technik umożliwiających automatyczny odczyt mogą (ale nie muszą) być przedstawione takie dane jak np. PESEL, imię i nazwisko pacjenta czy też data wystawienia recepty.

* źródło: Nfz-krakow.pl