Zapytaj eksperta

 6 minut

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy dotychczasowe dokumenty potwierdzające uprawnienia ZK tracą ważność w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 września 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”?
W dniu 16 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MZ, które m.in. określa wzór legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem MZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Niemniej jednak dotychczasowe dokumenty potwierdzające uprawnienia ZK nie tracą ważności. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw Legitymacje „Honorowego Dawcy Krwi”, „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność po tym dniu.

Czy farmaceuta ma obowiązek sprawdzać tożsamość osoby odbierającej leki na zapotrzebowanie, jeśli w dokumencie wymieniona jest osoba do tego upoważniona?
Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia MZ z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych osoba realizująca zapotrzebowanie na produkty lecznicze lub wyroby medyczne jest obowiązana przed ich wydaniem także do sprawdzenia, czy osoba, która zgłosiła się po odbiór produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, została do tej czynności upoważniona w zapotrzebowaniu. Tak sformułowany przepis nie oznacza jednak, że jest obowiązana do legitymowania osoby odbierającej leki. Warto jednak na wypadek kontroli zamieścić adnotację, iż osoba, która zjawiła się po odbiór leków, została zweryfikowana. W razie natomiast uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności zapotrzebowania farmaceuta ma prawo odmówić wydania preparatu, a w przypadku leków odurzających i psychotropowych po zatrzymaniu zakwestionowanego dokumentu niezwłocznie informuje na piśmie o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego do miejsca prowadzenia działalności.

Czy receptę, na której oddział Funduszu NFZ jest inny niż adres zamieszkania pacjenta, trzeba realizować ze 100-procentową odpłatnością, czy też wystarczy wpisać oddział Funduszu z recepty?
Zgodnie z §15 pkt 3 rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w §3 lub zamieszczone zgodnie z §16 także w przypadku, gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego funduszu. Innymi słowy, recepta z niewłaściwie wypisanym wojewódzkim oddziałem NFZ, np. 07 (mazowieckie) dla pacjenta z adresem zamieszkania w innym województwie, np. lubelskim (03) może być zrealizowana ze zniżką. Błędnie wpisany natomiast przez lekarza numer oddziału NFZ powinien być sprawozdany do Funduszu. To NFZ dokona już odpowiedniej korekty.

Strony: 1 2