Wniosek o urlop wypoczynkowy

 2 minuty

Złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy i wpisałem pracownika, który mógłby mnie zastąpić w danym dniu. Kierownik stwierdził, że nie skonsultowałem tego z nikim i odmówiono mi udzielenia urlopu wypoczynkowego, a zamiast tego wpisano urlop na żądanie. Czy pracodawca ma prawo tak postąpić i odmówić mi urlopu wypoczynkowego, dając w zamian urlop na żądanie?

Zgodnie z art. 163 § 1 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi (urlopu na żądanie). Stosownie zaś do § 11 ww. przepisu pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Jeśli zatem w zakładzie pracy obowiązuje plan urlopów, zaplanowany przez Pana dzień urlopu został uwzględniony w tym planie, a pracodawca zaakceptował ów plan, to nie ma on, co do zasady – o ile nie zajdą jakieś szczególne przyczyny leżące po jego stronie – podstaw, aby takiego urlopu Panu nie udzielić. W przypadku braku planu urlopów – planowany dzień urlopu powinien być uprzednio z pracodawcą skonsultowany, podobnie jak kwestia zastępowania się pracowników. W razie braku uzgodnienia urlopu z pracodawcą ma on prawo odmówić udzielenia planu urlopu, względnie dokonać zmiany i potraktować taki urlop jak urlop na żądanie.