Trudne rozstanie

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

Farmaceucie bądź technikowi zatrudnionemu w aptece na umowę o pracę na czas nieokreślony można pisemnie wypowiedzieć umowę, zachowując określony w niej czas wypowiedzenia. Takie wypowiedzenie musi być uzasadnione, tzn. pracodawca musi podać przyczyny wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że przyczyny te muszą być konkretne, zgodne z prawdą i udokumentowane (np. notoryczne spóźnianie się powinno być odnotowane w karcie czasu pracy). Pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do odwołania się do sądu pracy. Może on zażądać, by sąd rozstrzygnął czy wypowiedzenie było uzasadnione i zgodne z prawem oraz rościć sobie prawo do ewentualnego odszkodowania lub żądać przywrócenia do pracy. Pracodawca musi pamiętać o obowiązkowym poinformowaniu zwalnianego pracownika o możliwości odwołania się do właściwego sądu pracy.

Zwolnienie bez wypowiedzenia

Istnieje również możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Formę tzw. zwolnienia dyscyplinarnego można jednak zastosować tylko w ściśle określonych przez kodeks pracy okolicznościach.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy:

– pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,

– w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie,

– pracownik ze swej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Art. 100 kodeksu pracy mówi, że pracownik powinien wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub treścią umowy o pracę. Rażące naruszenie tych obowiązków może uzasadniać rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. By jednak pracodawca mógł powołać się na te przyczyny przy zwalnianiu pracownika bez wypowiedzenia, od momentu, gdy dowiedział się o przyczynie uzasadniającej zwolnieniepracownika, nie może minąć okres czasu dłuższy niż 1 miesiąc. Ta forma rozwiązania stosunku pracy powinna być jednak stosowana wyłącznie w nadzwyczanych przypadkach, uzasadnionych wyjątkowo nagannym postępowaniem pracownika.

Nieobecność w pracy

Przepisy kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia także w przypadku przedłużającej się nieobecności pracownika. Aby możliwe było tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę, niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby musi trwać dłużej niż 3 miesiące, pod warunkiem jednak, że pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy okres zatrudnienia przekracza 6 miesięcy lub niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową, nieobecność pracownika musi trwać dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Szef apteki może ponadto rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę, gdy usprawiedliwiona nieobecność pracownika z innego powodu niż wymienione powyżej trwa dłużej niż miesiąc. Do takich usprawiedliwionych nieobecności należy opieka nad innym członkiem rodziny lub odbywanie kary pozbawienia wolności.