Transparentny system wynagrodzeń

 3 minuty

Czy możliwe jest wprowadzenie w firmie transparentnego systemu wynagrodzeń, polegającego na tym, iż każdy z pracowników będzie znał wynagrodzenie innych oraz ich zakres obowiązków? Pracownicy wyraziliby zgodę na podanie do wewnętrznej wiadomości, ile zarabiają i zakres swoich obowiązków, aby porównując się do innych, wiedzieli, na czym bazować, ubiegając się o podwyżkę. Czy podjęcie takiego działania jest zgodne z RODO oraz z Kodeksem pracy?

Informacja o wysokości przysługującemu danemu pracownikowi wynagrodzenia jest daną osobową w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Dotyczy bowiem zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. RODO przy tym nie kwalifikuje informacji o wynagrodzeniu do szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 (np. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dotyczących zdrowia, danych biometrycznych). Administrator ochrony danych osobowych (najczęściej pracodawca) zobowiązany jest do ich ochrony.

Informacja o wynagrodzeniu jest również dobrem osobistym, o którym mowa w art. 23 k.c. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów (aktualnej w obecnym stanie prawnym) z dnia 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93 wskazał, że ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 k.c.

Zgoda pracownika jest zatem niezbędna, aby można było przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe i ujawnić informację stanowiącą dobro osobiste. Czy zgoda pracownika jest jednak wystarczająca w sytuacji chęci wprowadzenia w zakładzie pracy transparentnego systemu wynagrodzeń? Otóż kwestia ta jest wątpliwa, przede wszystkim z uwagi na brak przepisu rangi ustawowej przewidującego taki mechanizm. Poza tym powstaje pytanie o dobrowolność takiej zgody (musiałaby ona być wyrażona przez wszystkich pracowników). Tymczasem zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.