Studia medyczne: projekt rozporządzenia w sprawie zmiany standardów kształcenia

 4 minuty

specjalizacja-farmaceuty

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Projekt rozporządzenia MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157), określa wymagania dotyczące kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania ww. zawodów, w tym w zakresie sposobu organizacji tego kształcenia.

Cel projektu

Celem projektowanego rozporządzenia jest uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego.

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie została podniesiona przez środowisko akademickie w kontekście zaistnienia szczególnych okoliczności związanych z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i napływem obywateli tego państwa do Polski oraz związaną z tym potrzebą udzielania wsparcia podmiotom zapewniającym pomoc tym osobom.

Proponowane rozwiązania

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę nowelizowanego rozporządzenia. W związku z tym proponuje się uzupełnienie przepisu epizodycznego zawartego w § 1g nowelizowanego rozporządzenia w sposób umożliwiający studentom kształcącym się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, którzy w trakcie roku akademickiego 2021/2022 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), ubieganie się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

Co umożliwią nowe przepisy?

Proponowane rozwiązanie umożliwi zaliczenie studentom podejmowanych w bieżącym roku akademickim czynności w podmiotach zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, w szczególności w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, fundacjach i stowarzyszeniach, na poczet odbycia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. Uczelnia będzie mogła zaliczyć studentowi przedmiotowe zajęcia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych przez niego czynności, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w realizacji zadań którego student uczestniczył.

Rozwiązanie to ma charakter analogiczny do rozwiązań przewidzianych w nowelizowanym rozporządzeniu, które umożliwiały uczelniom zaliczenie studentom zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w związku z podejmowanymi przez nich czynnościami w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wprowadzana w § 1g ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia zmiana, sprowadzająca się do zastąpienia wyrażenia „część zajęć lub grup zajęć” wyrażeniem „zajęcia lub część zajęć”, ma charakter porządkujący i ma na celu uspójnienie terminologii stosowanej w rozwiązaniach epizodycznych dotyczących zaliczania zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w aktach prawnych wydawanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl