Stan wiedzy o anafilaksji – zatrważający wynik badania dotyczącego wiedzy mieszkańców Polski

 6 minut

W lutym br. przeprowadzone zostało badanie kwestionariuszowe dotyczące wiedzy na temat wstrząsu anafilaktycznego. Zrealizowano je na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Wśród respondentów 27% zadeklarowało, iż słyszało wcześniej termin „wstrząs anafilaktyczny”. Prawie jedna czwarta z tych osób (23%) nie była jednak w stanie podać jakichkolwiek szczegółów na ten temat, co oznacza, że ich wiedza ogranicza się wyłącznie do samego terminu.

Po odczytaniu definicji odsetek osób, które zadeklarowały, iż spotkały się wcześniej z określeniem „wstrząs anafilaktyczny”, wzrósł o 11 punktów procentowych do poziomu 38%. Należy jednak pamiętać, że znajomość terminu nie jest równoznaczna z posiadaniem szerszej wiedzy w danej dziedzinie.

Wśród kobiet rozpoznawalność określenia „wstrząs anafilaktyczny” jest wyższa niż u mężczyzn i wyniosła 42% (w grupie mężczyzn było to 33%). Nie tylko płeć różnicowała odpowiedzi respondentów, ale również ich wiek. Najwyższy odsetek osób, które zadeklarowały znajomość terminu „wstrząs anafilaktyczny”, jest wśród kobiet w wieku 20-29 lat (53%) oraz 40-49 lat

(49%). Najrzadziej rozpoznawały te określenie najmłodsze (15-19 lat – 34%) oraz najstarsze (60 lat i więcej – 30%) spośród badanych kobiet. Wśród mężczyzn najwyższy poziom znajomości terminu „wstrząs anafilaktyczny” zaobserwowano w grupie w wieku 20-29 lat (46%) oraz 30-39 lat (38%). W pozostałych grupach wskaźnik ten oscylował między poziomem 26 a 31 proc.

Strony: 1 2 3