Spadek cen w grupach terapeutycznych

 6 minut

artykuł na podstawie materiałów dostępnych na stronie:
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia
oraz treści Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696)

konsultacja merytoryczna:
Piotr Kamiński
radca prawny

Za nami niemal 4 lata funkcjonowania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zwanej potocznie ustawą refundacyjną. Ustawa ta określa m.in. obowiązki aptek wynikające z obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi, a także zasady, tryb i kryteria ustalania urzędowych cen zbytu na te produkty oraz wysokość urzędowych marż hurtowych i detalicznych. Mimo krytycznych opinii ekspertów oraz postulatów środowisk medycznych dokument ten nadal nie zmienił znacząco swojego kształtu, a jego zapisy dotyczące marży detalicznej wciąż wywołują kontrowersje. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tematowi marży detalicznej oraz przedstawić wpływ wybranych zapisów ustawy na zyski aptek z obrotu lekami refundowanymi.

Leki refundowane stanowią ok. 38% rynku wszystkich leków w Polsce, a każda apteka, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek zapewnić pacjentom ich dostępność. Z czym się to wiąże? Apteki, aby sprostać wymaganiom pacjentów oraz zapisom ustawy, zaopatrują się w leki refundowane, których lista publikowana jest przez Ministerstwo Zdrowia raz na dwa miesiące. Wraz z nowym obwieszczeniem pojawiają się nie tylko nowe leki, w które apteka musi uzupełnić swój magazyn, ale także zmiany cen niektórych już funkcjonujących na rynku produktów. Zmiany te mogą wynikać z kilku czynników, takich jak obniżenie ceny przez podmiot odpowiedzialny, objęcie refundacją nowego produktu w danej grupie, czy też substytucję apteczną, która także wpływa na zmianę wysokości marży detalicznej i dopłaty pacjenta do danego leku refundowanego.

Substytucja apteczna a marża detaliczna
Wysokość marży aptecznej dla produktów refundowanych jest ściśle powiązana z ceną detaliczną produktu, który wyznacza limit finansowania w obrębie grupy leków. Niezależnie od wysokości cen urzędowych produktów zawierających taką samą liczbę dawek dobowych, wysokość marży aptecznej jest taka sama. Mechanizm ten miał się przyczynić do rozpowszechnienia substytucji aptecznej (apteka osiąga bowiem jednakowy zysk ze sprzedaży leku tańszego, jak i droższego z danej grupy). Wzrost obrotu lekami najtańszymi przyczynia się do obniżenia marży aptecznej w zakresie danej grupy leków.