Ryzyko zabezpieczone

 7 minut

Na ochronę ubezpieczeniową dla właścicieli aptek można spoglądać dwojako. Po pierwsze, jest to polisa – do pewnego zakresu działalności – taka sama, jak ochrona dla każdego innego przedsiębiorstwa. Istnieje bowiem grupa uniwersalnych ryzyk, które są jednakowe dla wszystkich branż bez wyjątku. Z drugiej strony są jednak sytuacje wynikające ze specyfiki prowadzenia apteki – przed nimi również warto się chronić, uzupełniając tym samym podstawowy zakres ubezpieczenia. – Biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, apteka to biznes jak każdy inny, ponieważ jej właściciel posiada firmowe mienie, zatrudnia pracowników, prowadzi działalność w ściśle określonej lokalizacji i przyjmuje w niej klientów. Ubezpieczenie wiąże się więc w pierwszej kolejności z podstawowymi elementami ochrony, które zapewnią ochronę na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, które mogą narazić na straty finansowe. Mając taką polisę, farmaceuta może dokupić do niej dodatkowe ubezpieczenie dotyczące działalności aptekarskiej – mówi Marta Mazaraki z Gothaer TU S.A.

Gothaer
Ubezpieczenie „Przedsiębiorca”
w podstawowym zakresie zapewnia ochronę na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, m.in. powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, zalania, osunięcia się ziemi czy wybuchu. Posiadacz polisy może także rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o kradzież z włamaniem, dewastację, stłuczenie szyb oraz szkody powstałe
w transporcie (cargo). Wymienione ryzyka dotyczą majątku firmy (np. maszyn i urządzeń wyposażenia, budynku, mienia przyjętego do sprzedaży lub w celu wykonania zleconej usługi). Warto też pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, które zabezpiecza finanse właściciela apteki w przypadku roszczeń osób trzecich (pacjentów), związanych np. ze zniszczeniem ich własności lub doznanym uszczerbkiem na zdrowiu (np. skręcenie nogi na schodach przed wejściem do apteki). W tym przypadku ubezpieczony samodzielnie ustala sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, na jaką chroniony będzie firmowy majątek. Tę podstawową polisę warto uzupełnić o klauzulę ubezpieczenia aptek. Zapewnia ona ochronę na wypadek szkody powodującej konieczność ponoszenia kosztów utylizacji zniszczonych leków – do kwoty 10 tys. zł. Ponadto kierownik apteki może liczyć nawet na 20 tys. zł odszkodowania, gdy poniesie straty finansowe w wyniku utraty dokumentów (recept) niezbędnych do refundacji leków. Właściciel placówki może też poszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody osobowe związane ze sprzedawanym produktem. To znaczy, że ubezpieczyciel pokryje szkody (wypłata do 50 tys. zł) powstałe wówczas, gdy farmaceuta omyłkowo wyda pacjentowi niewłaściwy bądź przeterminowany lek.

PZU
W pakiecie „Apteka” właściciel apteki sam decyduje o zakresie ubezpieczenia. Jedynym warunkiem skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach tej polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo – zabezpieczającego mienie od ognia i innych żywiołów. Ubezpieczenie daje pełną ochronę majątku apteki od ryzyka OC (m.in. szkody wyrządzone osobom trzecim, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie leku recepturowego). Warto pamiętać, że pakiet „Apteka” może służyć w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie kredytu. Ubezpieczyciel gwarantuje liczne zniżki (np. za stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych czy antywłamaniowych), a także możliwość ratalnych spłat składki (do 4 rat bez dodatkowych opłat). Pakiet można uzupełnić o dodatkowe klauzule ubezpieczenia, choćby od przepięć czy niezachowania parametrów temperatury (np. w lodówkach). Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenia uzupełniające. Na przykład na „Dodatkowe grupowe ubezpieczenie z Kartą apteczną” czy „Dodatkowe ubezpieczenie z Kartą apteczną”, które zapewniają dodatkowe świadczenie w razie pobytu w szpitalu i konieczności zakupienia np. leków.

Allianz
Pakiet „Allianz Apteka Plus” chroni przed finansowymi skutkami takich zdarzeń, jak m.in.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, dym i sadza, silny wiatr, grad, powódź, zalanie przez osoby trzecie oraz kradzież z włamaniem. Oferta obejmuje koszty utylizacji leków zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową czy recycling maszyn oraz urządzeń znajdujących się w aptece. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków. Dodatkowo właściciel apteki może liczyć na zwrot kosztów, które musi ponieść w wyniku zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu (np. koszty porządkowe po zdarzeniu, koszty przeniesienia ubezpieczonych rzeczy do lokali zastępczych, a nawet zwrot wydatków poniesionych na poinformowanie pacjentów o nowej, zastępczej lokalizacji apteki). Ten podstawowy pakiet można rozszerzyć o ubezpieczenia NNW czy ubezpieczenia OC (np. wynikające ze specyfiki zawodowej farmaceutów). Warto podkreślić, że wysokość składki w ofercie dla farmaceutów jest niższa niż w standardowym pakiecie „Allianz Biznes Plus”. Z kolei z obszaru ubezpieczeń na życie Allianz oferuje program „Rodzina Medica”, obejmujący grupowe ubezpieczenie na życie dla farmaceutów. Zarówno składka jak i warunki umowy są korzystniejsze w porównaniu z podobnym ubezpieczeniem dla innego podmiotu. Dodatkowo ubezpieczenie może zostać zawarte już w grupie 2-osobowej. Klient wspólnie z agentem, posługując się kilkoma modułami zawierającymi świadczenia zabezpieczające finansowo na wypadek śmierci, chorób, wypadków i innych zdarzeń losowych, może zbudować zakres ubezpieczenia dostosowany do indywidualnych oczekiwań (kilkaset kombinacji do wyboru).

Compensa
Tu właściciela apteki zainteresować może pakiet „Compensa Firma”. Ubezpieczenie to gwarantuje szeroki i elastyczny zakres ochrony – od ubezpieczenia lokalu, budynku, poprzez ubezpieczenie aranżacji apteki, gablot, na lekarstwach, kosmetykach i parafarmaceutykach kończąc. Ubezpieczony płaci tylko za to, czego potrzebuje (ubezpieczenia od ryzyk, które sam wybierze). Dodatkowo może liczyć na pakiety zniżek (np. przy ubezpieczeniu samochodów firmy). Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty, czy o ubezpieczeniu pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto Compensa oferuje usługę assistance, czyli wsparcie fachowca (informatyka), pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku czy dostęp do infolinii prawnej. Właściciel apteki może również skorzystać z oferty dodatkowej, np. ubezpieczyć komputery, drukarki, kasy fiskalne od szkód elektrycznych czy zepsucia leków, szczepionek na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu.

Concordia
Pakiet ubezpieczeniowy „Apteka” obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. W pakiecie jest także ubezpieczenie od „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków” (NNW) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) aptek i farmaceutów. Interesującą propozycją może być ubezpieczenie ochrony prawnej dla farmaceutów. Dotyczy ono pokrycia kosztów sporów prawnych dotyczących umów związanych z prowadzeniem apteki (np. spór
z dostawcą, NFZ), w tym umów związanych z użytkowaniem i wyposażeniem pomieszczeń aptecznych.