Recepty papierowe na leki robione

 2 minuty

Czy aktualnie został zniesiony obowiązek opisywania na receptach papierowych na leki robione daty, godziny i osoby przyjmującej, wykonującej i wydającej lek recepturowy? Jeśli tak, to z jakiego aktu prawnego to wynika?

Obowiązek w tym zakresie przewidywało w § 3 ust. 1 pkt 1 uchylone już rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.[1]

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych[2] nie wprowadzono takiego obowiązku.

Niemniej jednak należy pamiętać o przestrzeganiu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.[3] Przepis ten nakłada na aptekę obowiązek prowadzenia ewidencji sporządzanych w aptece leków recepturowych, leków aptecznych i produktów homeopatycznych. Ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych musi zawierać datę i czas przyjęcia recepty do realizacji; datę i czas sporządzenia leku recepturowego; numer kontrolny recepty oraz imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej. Może być prowadzona w formie elektronicznej (§ 9 ust. 5 ww. rozporządzenia).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2016 r. poz. 493.
2. Dz. U. poz. 2008, ze zm.
3. Dz. U. Nr 187 poz. 1565, ze zm.