Recepta z uprawnieniami S od kardiologa?

 1 minuta

prawo recepta prolongowana antybiotyk

„Czy lekarz specjalista z poradni kardiologicznej może wypisać receptę z uprawnieniem S w wersji papierowej?”

Lekarz specjalista nie posiada takich uprawnień. Zgodnie z art. 43a ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługuje osobom, które ukończyły 75. r.ż. również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (…).

* Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.