Recepta pro familiae dla ojca od córki-lekarki

 2 minuty

farmaceuta ustawia leki na polce

„Czy lekarz – córka może wystawić swojemu ojcu w wieku 75 lat receptę pro familiae z uprawnieniem senior? Lekarz ten aktywnie wykonuje swój zawód i nie jest lekarzem POZ swojego ojca. Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 26.06.2020 nie jest to jednoznaczne – uprawnieni są tylko lekarze i pielęgniarki POZ oraz lekarze wszystkich specjalności, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawią receptę pro auctore lub pro familiae.”

Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. r.ż. przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Z powyższego wynika, że lekarz wykonujący zawód (nie będący lekarzem POZ) nie jest uprawniony do wystawienia recepty pro familiae z uprawnieniem „S”.

* Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.