Realizacja recept na leki złożone zawierające substancje psychotropowe grupy IV-P

 7 minut

R E K L A M A
518 FP baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Powyższa substancja jest jedną z wielu należących do substancji kontrolowanych określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) zawierającym wykaz substancji psychotropowych grupy IV-P. Komunikat MZ został wydany na tle wątpliwości odnośnie do sposobu wystawiania i realizacji recept lekarskich na leki złożone zawierające w swoim składzie substancję psychotropową grupy IV-P pod pozycją 24, tj.: fenobarbital; luminalum; kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy oraz jego sole.

W praktyce wątpliwości dotyczyły możliwości realizacji recepty w sytuacji, gdy na recepcie zostanie przepisany lek złożony zawierający w swoim składzie substancję psychotropową grupy IV P oraz inne leki. Czy można, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, wydać w takiej sytuacji przepisane na recepcie leki? Czy wydając inne leki można wydać je z refundacją (jeżeli dotyczy)?

Należy mieć na względzie, iż rozstrzygnięcie omawianej kwestii jest istotne nie tylko z punktu widzenia dobra samego pacjenta, ale także farmaceuty wydającego leki, gdyż może on podlegać różnym rodzajom odpowiedzialności w związku z wykonywaniem zawodu (odpowiedzialność zawodowa za błąd w sztuce aptekarskiej, cywilna, karna).

W komunikacie MZ wskazano na konieczność stosowania literalnej wykładni przepisów prawa przy wystawianiu i realizacji recept oraz w obrocie złożonymi produktami leczniczymi, co zresztą jest uzasadnione, gdyż w przedmiotowym zakresie nie powinno być miejsca na dokonywanie wykładni rozszerzającej. Warunki dotyczące wystawiania i realizacji recept na środki odurzające i substancje psychotropowe zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2015 r. poz.1889) – dalej: rozporządzenie w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych. Przepisy tego rozporządzenia określają m.in. szczegółowe warunki wystawiania recept i zapotrzebowań na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, wzory tych dokumentów oraz warunki wydawania tych preparatów z aptek. Co istotne, w przepisach jest mowa o „preparatach zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe”. Tym samym swoim zakresem nie obejmują wyłącznie leków jednoskładnikowych.

Strony: 1 2 3