Pytanie o powrót do pracy pracownika będącego na zwolnieniu

 2 minuty

„Pracownik od 3 tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy przed zakończeniem zwolnienia można go pytać, kiedy wróci do pracy?”

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a następnie od pracownika, podania tylko tych danych osobowych, które są wyraźnie przewidziane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[1] (art. 221 § 1 i 3 k.p.). Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 221 § 4 k.p.). Dane wrażliwe (w tym dane dotyczące stanu zdrowia) podlegają szczególnej ochronie prawa. Muszą istnieć wyjątkowe przyczyny domagania się od pracownika ujawnienia informacji na temat stanu jego zdrowia[2].

Co do zasady zatem pracodawca nie może żądać od pracownika podania tego typu informacji (w tym poprzez skierowanie pytania przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego o dzień powrotu do pracy, które jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia). Pracownik może natomiast dobrowolnie udzielić pracodawcy takich informacji (ochrona w tym zakresie nie ma charakteru bezwzględnego).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm., dalej: k.p.
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2021 r., I PSKP 3/21, OSNP 2022, nr 1, poz. 2.