Poradnie specjalistyczne a recepty z literą S

 1 minuta

Czy – a jeśli tak, to od kiedy – poradnie specjalistyczne (PSZ) mogą wystawiać recepty dla osób 75+ z literą S?

Obowiązujące uregulowania prawne przewidują taką możliwość, ale wyłącznie w odniesieniu do recepty wystawionej w postaci elektronicznej (e-recepty). Zgodnie z art. 43a ust.1 w zw. z ust. 1a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy o refundacji (…).[2] Bezpłatne zaopatrzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (PSZ). Powyższa funkcjonalność obowiązuje w praktyce od dnia 31 grudnia 2020 r.[3]

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm.
2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz. U. z 2021 r. poz. 523.
3. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-funkcjonalnosci-p1-dla-recept-75plus. [Formalnie – zmiana w tym zakresie weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 r. (art. 34 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia – Dz. U. poz. 1590.).]