Odliczenie składki członkowskiej od podatku

 3 minuty

farmaceutka sprawdza podatki

„Czy obowiązkową składkę na Izbę Aptekarską można odliczać sobie od podatku w PIT-cie rocznym?”

Składka za przynależność do Izby Aptekarskiej stanowi koszt uzyskania przychodu, a więc uwzględniana jest w rozliczeniu PIT. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[1], kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów[2]. Przedmiotowe zagadnienie zostało poruszone w jednej z interpretacji podatkowych[3], w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że przynależność do określonego samorządu zawodowego jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do prowadzenia danego rodzaju działalności. Tak będzie, np. w przypadku farmaceuty, który jednocześnie jest właścicielem i kierownikiem apteki.

Osoby wykonujące zawód farmaceuty podlegają bowiem wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej i z tego tytułu ciąży na nich ustawowy obowiązek opłacania składki na rzecz samorządu aptekarskiego. Nieopłacone w terminie składki podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych zawodów, tj. m.in. adwokata, lekarza, doradcy podatkowego, architekta, itp. Wykonywanie tych profesji wiąże się z koniecznością przynależności do określonych zrzeszeń i obowiązkiem uiszczania składek członkowskich. Z punktu widzenia ustawy o PIT, opłacenie składek członkowskich w takim przypadku jest ściśle powiązane z przychodami podatkowymi. Jednocześnie w pełni spełniona jest definicja kosztu podatkowego zawarta w art. 22 ww. ustawy.

W takim przypadku opłaconą składkę w pełnej wysokości można zaliczyć do kosztów podatkowych. Innymi słowy, w przypadku składek obowiązkowych (składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa lub składek, których obowiązek opłacania wynika wprost z przepisów), zasadą jest możliwość zaliczenia ich do kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm., dalej ustawa o PIT.
2. Z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.
3. Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2020 r. sygn. 0113-KDIPT-1.4011.321.2020.3.AP. Analogiczne stanowisko zostało zajęte również w interpretacji z dnia 20 czerwca 2016 r. sygn. IPPB1/4511-356/16-2/AM oraz z dnia z dnia 19 kwietnia 2006 r. DZ/415-7/06.