Obowiązkowa premia za wiedzę

 3 minuty

raport--studia farmaceutyczne

Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U.Nr 126, poz. 1381, rozdz. 7, art. 89e, z późn. zm.) zobowiązała farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Aktem wykonawczym do tej części ustawy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r., w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238, z późn. zm.). Farmaceuta rozlicza się z obowiązku dokształcania w 5-letnich okresach edukacyjnych na podstawie zgromadzonych punktów edukacyjnych, uzyskanych za uczestnictwo w wybranych formach szkolenia, które premiowane są określoną w rozporządzeniu liczbą punktów.
Karta ciągłego szkolenia, którą osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie wydaje Okręgowa Izba Aptekarska, z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia tego szkolenia i jest podstawą do jego zaliczenia. Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia ciągłego szkolenia umieszczana jest w rejestrze farmaceutów, do którego farmaceuta został wpisany.

Terminy okresów edukacyjnych

Farmaceuta rozlicza się z obowiązku dokształcania w pięcioletnich okresach edukacyjnych na podstawie zgromadzonych punktów. W ciągu jednego okresu rozliczeniowego aptekarz powinien uzyskać co najmniej 100 punktów edukacyjnych W tym co najmniej 50 pkt. w ramach kursów zakończonych testem sprawdzającym, realizowanych metodą wykładów bądź internetowych programów edukacyjnych lub w ramach specjalizacji. Pozostałe punkty mogą być uzyskane poprzez uczestnictwo w konferencjach, zjazdach, kongresach i sympozjach naukowych oraz innych, określonych przepisami formach szkoleń ciągłych. Zgodnie z rozporządzeniem farmaceuci, którzy do dnia 31 grudnia 2003 r. otrzymali prawo wykonywania zawodu farmaceuty i wykonują zawód w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, rozpoczęli pierwszy okres edukacyjny 1 stycznia 2004 r. i zakończą go 31 grudnia 2008 r. Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa. Z kolei dla farmaceutów, którzy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.

Kto może organizować szkolenia?

Zgodnie z art. 89e ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, organizatorami szkolenia ciągłego są wydziały lub inne jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia. W chwili obecnej wszystkie uczelnie medyczne, prowadzące studia na kierunku farmacja, posiadają wymaganą akredytację. Wybrane formy szkolenia ciągłego mogą prowadzić również izby aptekarskie (NRA i OIA) i towarzystwa naukowe (PTFarm), które podpisały stosowne umowy z akredytowanymi jednostkami szkolącymi.