Nowe przepisy dla praktykantów

 3 minuty

praktykant w aptece sprawdza program apteczny

Półroczna praktyka w aptece jest integralnym elementem programu studiów magisterskich na kierunku farmacja. Obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, polegających na sporządzaniu, przechowywaniu i wydawaniu produktów leczniczych.

Pełny program w pół roku

Na praktykę studenta kieruje dziekan. Dotychczasowe rozporządzenie stanowiło, że studencka praktyka trwa rok. W myśl znowelizowanych przez resort zasad, praktyki studenckie rozpoczynają się teraz po obronie pracy magisterskiej, od 1 października, a kończą po sześciu miesiącach, pod warunkiem zrealizowania pełnego programu, który obejmuje 960 godzin dydaktycznych.
Obowiązujące od 1 stycznia br. rozporządzenie dookreśla również, gdzie i w jakim wymiarze ma przebiegać praktyka przyszłego farmaceuty. Zgodnie z nowymi przepisami student może ją odbywać w aptece ogólnodostępnej lub w szpitalnej, w wymiarze ośmiu godzin na dobę. Student powinien jednak pamiętać, że jeśli odbywa praktykę w placówce szpitalnej, wówczas co najmniej trzy miesiące praktyki powinien odbyć w aptece ogólnodostępnej. To o połowę krócej – obowiązujące dotąd przepisy nakazywały w takim przypadku 6-miesięczną praktykę.

Dziennik to podstawa

W trakcie odbywania praktyki student ma obowiązek sumiennie i starannie wykonywać czynności i zagadnienia objęte programem praktyki, przestrzegać ustalonego czasu odbywania praktyki oraz przestrzegać przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty. W obecności opiekuna lub innego farmaceuty może samodzielnie wykonywać czynności fachowe, obejmujące sporządzanie leków recepturowych i wydawania leków oraz sprawdzania ich tożsamości. Praktykant w szczególności uprawniony jest do realizowania zadań wynikających z ramowego programu praktyki, rzetelnego otrzymywania wiedzy i pomocy w zakresie niezbędnym do zaliczenia praktyki w aptece, uzyskania zaliczenia praktyki po zrealizowaniu ramowego programu oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny swoich wiadomości i umiejętności przez opiekuna praktyki.
W myśl znowelizowanych przez Ministerstwo Zdrowia przepisów, aby udokumentować i zaliczyć praktyki, student zobowiązany jest do prowadzenia specjalnego dziennika, w którym opisywane są wykonywane czynności oraz adnotacje opiekuna praktykanta. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, po pisemnym stwierdzeniu przez opiekuna zrealizowania całości programu.