Niekorzystna zmiana warunków pracy i płacy

 3 minuty

niekorzystna-zmiana-warunkow-pracy-i-placy

„Pracodawca zakomunikował mi, że otrzymam porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy na moją niekorzyść. Zamierzam odmówić i nie przyjąć nowych warunków pracy i płacy. W jaki sposób mam to wyrazić? Czy na tym porozumieniu mam napisać, że nie przyjmuję tych warunków i dlaczego, czy może w inny sposób? I jakie są dalsze konsekwencje odmowy przyjęcia porozumienia? Obawiam się zwolnienia.”

Jednym ze sposobów wprowadzania zmian w umowie o pracę jest porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy. Podstawę jego zawarcia stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny*, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Nawet jeśli strony uzgodniły nowe warunki pracy i płacy, to formalnie nie ma obowiązku ich przyjęcia. W przypadku odmowy nie będą one wiążące. Wówczas pracodawca może jednak wręczyć wypowiedzenie zmieniające. Zgodnie z art. 42 § 3 k.p. w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Pracownik może się zatem zachować w dwojaki sposób. Może odmówić wyrażenia zgody na nowe warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, powodując rozwiązanie umowy z upływem okresu wypowiedzenia, bądź nie składać żadnego oświadczenia, co będzie oznaczać akceptację nowych warunków (ww. przepis wprowadza domniemanie przyjęcia proponowanych warunków).

* Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.

Prawo