O czym pamiętać realizując recepty pro auctore i pro familiae

 3 minuty

recepty pro

Jeżeli osoba wypisująca receptę wystawia ją dla siebie, dla małżonka lub krewnych w linii prostej (zstępnych lub wstępnych) oraz dla własnego rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danych pacjenta wpisuje dodatkowo adnotacje: pro auctore lub pro familiae. Na recepcie wystawianej z adnotację pro auctore, dane dotyczące pacjenta mogą nie zawierać elementów, które są umieszczone na pieczątce lekarskiej.

Dane umieszczane na recepcie w miejscu świadczeniodawcy

W przypadku, gdy recepta pro auctore lub pro familiae wystawiana jest w ramach świadczeniodawcy (np. Szpitala, nzozu, prywatnego gabinetu, indywidualnej praktyki lekarskiej itp.), dane umieszczane na recepcie, w miejscu Świadczeniodawca, obejmują następujące informacje:

  • nazwę zakładu opieki zdrowotnej (indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej),

  • adres i numer telefonu upoważnionego podmiotu,

  • identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

 

W przypadku, gdy lekarz wystawia receptę w innych warunkach niż wyżej wspomniane (np. W domu), na recepcie w miejscu Świadczeniodawca, powinno znaleźć się:

  • imię i nazwisko lekarza,

  • adres i numer telefonu lekarza,

  • dziewięciocyfrowy numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne, nadawany przez dany Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dane umieszczane na recepcie w miejscu ID lekarza

W tym miejscu powinny znaleźć się dane osoby wystawiającej receptę, w tym co najmniej: imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza. Optymalne jest stosowanie dotychczasowo użytkowanej pieczęci lekarskiej. Treść pieczęci odzwierciedla posiadany ewentualny tytuł, imię i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty, numer prawa wykonywania zawodu i określenie specjalizacji zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Dopuszczalne techniki nanoszenia danych lekarza i świadczeniodawcy na receptach

Zarówno dane umieszczane w miejscu świadczeniodawcy, jak i dane lekarza, mogą być dodatkowo przedstawione na recepcie np. w postaci kodów kreskowych, nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usuniecie bez zniszczenia druku recepty, przy zachowaniu czytelności wszystkich danych.