Co nas czeka w 2014 roku?

 3 minuty

NFZ
Niedawne zapowiedzi Ministra Zdrowia zapowiadały gruntowną zmianę organizacji płatnika publicznego. Okazuje się jednak, że NFZ uniknie na razie radykalnych zmian, resort odłożył reorganizację Funduszu na plan dalszy. Według wcześniejszych deklaracji ministerstwa w 2014 r. reforma NFZ miała objąć likwidację jego Centrali, przekazanie większych kompetencji i samodzielności Oddziałom Wojewódzkim (OW) oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Nowo powołany urząd, poza nadzorem pracy Dyrektorów OW NFZ, miałby skupić się na wycenie świadczeń oraz kontroli jakości ich realizacji. Z kolei zadaniem samorządów lokalnych miało być tworzenie regionalnych map potrzeb zdrowotnych.

Ustawa refundacyjna
Projekt zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został skierowany do konsultacji społecznych we wrześniu 2013 r. Liczba zgłoszonych uwag, jak również konieczność wprowadzenia zmian regulacji dotyczących zapewnienia ciągłości terapii pacjentów leczonych w ramach chemioterapii niestandardowej, spowodowało, że resort nowelę ustawy refundacyjnej zaimplementował do treści ustawy z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W ten sposób okres obowiązywania umów na chemioterapię niestandardową zostanie przedłużony na 2014 r. Dodatkowo ministerstwo zyskało kilka miesięcy na opracowanie gruntownej zmiany ustawy refundacyjnej. Resort zapewnił, że właściwy projekt nowelizacji będzie opublikowany w pierwszym kwartale 2014 r, co zapewniłoby odpowiedni czas na przeprowadzenie szerokich konsultacji społeczne odnośnie nowych rozwiązań.

Implementacja dyrektywy transgranicznej
Rok 2014 to czas faktycznej implementacji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Zgodnie z założeniami ustawy pacjent będzie miał sposobność uzyskania zwrotu kosztów leczenia w innych państwach. Pod warunkiem oczywiście, że udzielone mu świadczenie zostanie zakwalifikowane jako gwarantowane w Polsce. Zwrot dokonywany będzie w wysokości kwoty, jaką NFZ płaci świadczeniodawcom w kraju (ale nie więcej niż rzeczywisty koszt poniesiony przez pacjenta).

Elektroniczna dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych
Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wszystkie placówki medyczne mają obowiązek przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) z dniem 1 sierpnia 2014 r. Wdrożenie EDM jest oparte na rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tymczasem z analiz przedstawianych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) jasno wynika, że czas na wdrożenie EDM może przekroczyć nawet 12 miesięcy (wpływ na to mają takie czynniki, jak: wybór dostawcy oprogramowania, zawarcie umowy i negocjacje jej zapisów, techniczne wdrożenie oprogramowania i szkolenia personelu medycznego). Dodatkowo warto mieć na uwadze ewentualne przygotowanie infrastruktury sieciowej oraz jej zabezpieczenie oraz kompatybilność nowego z działającymi do tej pory systemami.