Zmiana kierownika w kontekście ustawy o zawodzie farmaceuty

 2 minuty

prawo-apteka-zmiany-w-grafiku

W dniu 16 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Podobno w związku z tym zmieniły się przepisy dotyczące zmiany kierownika apteki. Czy to prawda, że aktualnie taka zmiana dokonywana jest w ramach procedury prowadzonej przez WIF?

Istotnie – od dnia 16 kwietnia 2021 r. (w związku z regulacjami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty[1]) zmiana kierownika apteki dokonywana jest w ramach procedury prowadzonej przez właściwego WIF.

Podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest poinformować WIF o zamiarze zmiany kierownika apteki najpóźniej na 30 dni przed planowana datą zmiany, a w przypadku zdarzeń, na które podmiot ten nie miał wpływu – niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia.

W ramach realizowanej procedury WIF zwraca się do właściwej miejscowo rady okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta (kandydat na kierownika apteki) jest członkiem o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki. Wszelkie czynności dokonywane w tym zakresie przez właściwą radę okręgowej izby aptekarskiej podejmowane mogą być wyłącznie na wniosek WIF. Kwestie procedury zmiany kierownika apteki, w szczególności warunków, jakie musi spełniać kandydat oraz wymagań co do wniosku reguluje art. 88 ust. 2 – 2g ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.[2]

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 97 – art. 83 pkt 5 lit. d tej ustawy.
2. Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm. Por. https://www.woia.pl/news/3463/komunikat-w-sprawie-nowej-procedury-zmiany-kierownika.html