Przechowywanie recept

 1 minuta

aptekarze

Z godnie z przepisami recepty powinny być przechowywane 5 lat. A co później? Niszczymy je we własnym zakresie czy konieczny jest dokumentu utylizacji tych recept?

Zgodnie z art. 96a ust. 9d u.p.f. apteka przechowuje recepty przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: (1) nastąpiła refundacja – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; (2) zostały one realizowane – w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. Recepty, które zostały zrealizowane przed okresem 5 lat, nie są przedmiotem kontroli. Przepisy nie przewidują obowiązku sporządzania protokołu z ich utylizacji.