Ewidencja przerw na posiłek

 1 minuta

farmaceuci w aptece

Czy pracodawca może wprowadzić ewidencję przerw na posiłek?
Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, trwającą co najmniej 15 minut przerwę, wliczaną do czasu pracy (art. 134 Kodeksu pracy*). Poza tym pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych (art. 141 § 1 k.p.). Wszelkie dodatkowe przerwy np. na papierosa lub dodatkowy posiłek praco-dawca ma prawo kontrolować, wprowadzając ewidencję wyjść w sprawach prywatnych. Pracodawca może zobowiązać pracownika do odpracowania czasu poświęconego na załatwianie tego typu spraw, co wynika z art. 151 § 21 k.p. Może także potrącić pracownikowi proporcjonalną część wynagrodzenia za czas, w którym pracownik nie wykonuje pracy (nie dotyczy ww. 15-o minutowej przerwy). Czasem pracy jest bowiem czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.).

* Dalej: k.p.