Termin ważności badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

 3 minuty

prawo-3

„Jak długo ważne jest badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych? Jaki lekarz przeprowadza tego typu badania?”

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1] obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Ww. osoby kierowane są na badania przez pracodawcę lub zleceniodawcę (ust. 2).

Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej[2], lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy[3]. Lekarze ci wydają oraz przekazują osobie badanej oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

  • o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  • o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu zakażeń).

Koszty ww. badań są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonanie prac (art. 8 ust. 4 tej ustawy).

Orzeczenie lekarskie, jako dokumentacja pracownicza, powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł (art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[4]).

Przepisy nie określają, jak często powinno być wykonywane badanie. Decyzję wydaje lekarz w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy. O aktualności badań decyduje też kontynuacja pracy w tym samym zakładzie, jak również zakres i rodzaj wykonywanych czynności na stanowisku pracy[5].

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, ze zm., dalej: ustawa o zapobieganiu zakażeń.
2. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527, ze zm.
3. Dz. U. z 2022 r. poz. 437.
4. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.
5. https://www.gov.pl/web/psse-pruszkow/orzeczenie-lekarskie-do-celow-sanitarno-epidemiologicznych