Realizacja recepty pacjenta z UE wystawionej przez polskiego lekarza

 1 minuta

recepta-obywatel-ue

„Czy możliwa jest realizacja recepty wystawionej przez polskiego lekarza dla obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej (np. Portugalii) na 100 proc.?”

Podstawa prawna

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, co wynika z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1]. Nie ma zatem przeciwskazań, aby tego typu recepta została zrealizowana. W przypadku zaś, gdy na recepcie nie wpisano określonych danych (np. numeru paszportu cudzoziemca), wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[2], realizacja jej jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania określonych w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept[3] czynności.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.
2. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301.
3. Dz. U. z 2020 r. poz. 2424, ze zm.