Papierowa recepta z uprawnieniem „Senior” – ze zniżką czy bez?

 2 minuty

„Czy możemy realizować receptę papierową z uprawnieniem Senior (wpisanym na recepcie) wystawioną przez lekarza specjalistę ze zniżką na seniora?”

Zgodnie z art. 43a ust. 1a lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla seniora, przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a tej ustawy (umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia).

Wynika z tego, że lekarz specjalista może wystawić receptę z uprawnieniem „S” tylko w formie elektronicznej. Wystawienie takiej recepty w formie papierowej będzie niezgodne z ww. przepisem, za co może ponieść odpowiedzialność osoba ordynująca lek. Osoba realizująca receptę z uprawnieniem „S” nie weryfikuje uprawnień lekarza lub pielęgniarki.

Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się w 2019 r. do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z realizowaniem recept z uprawnieniem „S”. A dokładniej czy pracownik apteki ma obowiązek weryfikować uprawnienie lekarza lub pielęgniarki do wystawienia takiej recepty. W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że żaden przepis prawa nie nakłada na osoby realizujące recepty obowiązku sprawdzenia czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają uprawnienia, aby taki dokument wystawić. Stwierdziło ponadto, że jeśli pacjent przedstawi w aptece prawidłowo wypisaną receptę z kodem „S”, osoba uprawniona do realizacji recept ma obowiązek wydać przepisane na niej leki, zgodnie z powyższym uprawnieniem dodatkowym[2].

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.
2. https://oia.koszalin.pl/userfiles/dokumenty/mz-2.pdf