Od 1 września 2020 r. ważne zmiany w aptekach

 2 minuty

farmaceutka i farmaceuta patrza w monitor komputera

źródło: Katowice.oia.pl

Opracowanie dra n. farm. Piotra Brukiewicza dotyczy następujących zagadnień:

1. Nowa lista leków refundowanych
Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 po raz pierwszy od 1 marca br. wejdzie w życie 1 września br. nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

2. Lista leków dla kobiet w ciąży – uprawnienie „C” Ciąża
Zgodnie z nowymi przepisami świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
Proponuje się m.in. dokonanie zmiany w § 7 ust. 6 nowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia poprzez nadanie zmienionego brzmienia pkt 1 w taki sposób, aby przepis ten nie wskazywał już identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jako wymaganego elementu Dokumentu Realizacji Recepty.

4. Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.8)
Nowy schemat obowiązuje od 17 okresu rozliczeniowego tj. od sprawozdawczości za pierwszą połowę września 2020 r.

5. W celu dostosowania systemów komputerowych aptek do ww. zmian należy dokonać przed 1 września br. ich aktualizacji oraz zapoznać się z dokumentacją opisującą wprowadzane zmiany.

Szczegółowe rozwinięcie powyższych punktów znajdą Państwo TUTAJ.