Leczenie za granicą – jak uzyskać zgodę?

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju oraz jego sfinansowanie ze środków NFZ, konieczne jest złożenie w oddziale wojewódzkim NFZ (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego w Polsce) Wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r.). Prawo do takiej formy leczenia mają wszyscy ubezpieczeni w Funduszu. Zgodę lub odmowę wydania zgody wydaje Prezes NFZ, po uprzednim procedowaniu w/w wniosku i zasięgnięciu niezbędnych opinii medycznych.

Zasady wypełniania wniosku

Pacjent (w przypadku dzieci – rodzic, bądź opiekun prawny) wypełnia I część wniosku, a lekarz specjalista właściwej dziedziny medycyny, posiadający tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego, w całości części II i odpowiednio część III. Przed złożeniem wniosku do OW NFZ, należy pamiętać, że II część wniosku musi zostać przetłumaczona na język angielski lub język urzędowy kraju, w którym ma zostać przeprowadzone leczenie. Złożony we właściwym oddziale wojewódzkim wniosek wraz z tłumaczeniem jego II części oraz kopią dokumentacji medycznej w zakresie wnioskowanego leczenia podlega szczegółowej weryfikacji w OW. Jeżeli wniosek jest prawidłowy, OW NFZ dokonuje ze wskazaną we wniosku placówką zagraniczną uzgodnień w zakresie przewidywanych kosztów leczenia i sposobu ich rozliczenia. Ponadto przesyła klinice zagranicznej tłumaczenie części II wniosku, w celu zapoznania się tej placówki ze stanem medycznym pacjenta oraz oszacowania wstępnych kosztów leczenia. Po nadesłaniu wstępnych kosztów leczenia z placówki zagranicznej oddział NFZ przekazuje wniosek wraz z całością dokumentacji Prezesowi NFZ, który po analizie dokumentacji w sprawie podejmuje decyzję.

Gwarancja pokrycia kosztów

Po uzyskaniu zgody Prezesa NFZ, w przypadku, gdy świadczenie ma zostać przeprowadzone w krajach UE/EFTA i rozliczone w ramach przepisów o koordynacji OW NFZ, wydaje wnioskodawcy tzw. formularz E112, tj. Zaświadczenie wydawane osobie, która uzyskała zgodę na kontynuowanie leczenia w innym państwie lub na planowane leczenie w innym państwie. Zaświadczenie to jest gwarancją, iż po udzieleniu zgody NFZ zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wyłącznie we wnioskowanym zakresie – zgodnym z wydaną decyzją Prezesa NFZ.

WAŻNE!

W przypadku, gdy pacjent udaje się na leczenie poza granice kraju, zobowiązany jest do zabrania ze sobą oryginału formularza E112 wraz z tłumaczeniem II części wniosku. Gdy zaświadczenie to zaginie lub ulegnie zniszczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem Funduszu, w celu uzyskania duplikatu tego formularza. Osoby, które poddały się planowanemu leczeniu w innym państwie członkowskim bez wcześniejszego uzyskania zgody Prezesa NFZ same muszą pokryć koszty przebytego leczenia! Leczenie poza granicami kraju odbywa się na zasadach obowiązujących w danym kraju.