Kolejne zarządzenie w sprawie realizacji szczepień w aptekach

 2 minuty

aptekarze-szczepienia

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował po raz kolejny zarządzenie dotyczące realizacji szczepień ochronnych w aptekach – donosi serwis „Puls Farmacji”. Zmiany dotyczą m.in. tego, że formularz wniosku o zawarcie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece będzie można przesłać za pośrednictwem Portalu NFZ.

Formularz przez Portal NFZ

22 grudnia 2023 r. pojawiło się zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. Wprowadza ono kilka zmian do zarządzenia z 31 października. Jedną ze zmian jest to, że w przypadku braku możliwości zapisania formularza wniosku elektronicznego na nośniku elektronicznym, wnioskodawca, za zgodą oddziału Funduszu, może przekazać formularz za pośrednictwem Portalu NFZ.

Czytelnie podpisany papierowy wniosek

Ponadto w przypadku wniosku składanego w formie papierowej należy wydrukować formularz wniosku i opatrzeć każdą ze stron czytelnym podpisem lub parafą, a także czytelnym podpisem ostatnią stronę wniosku.

Wprowadzanie danych dotyczących szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Zgodnie z nowym zarządzeniem podmiot prowadzący aptekę wprowadza dane dotyczące szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 do centralnego elektronicznego systemu rejestracji szczepień na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Pół roku na wprowadzenie zmian do umów z aptekami

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych z podmiotami prowadzącymi apteki zmian wynikających z wejścia w życie przepisów tego zarządzenia w terminie sześciu miesięcy od dnia jego wejścia

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 listopada 2023 r.

źródło: Puls Farmacji