Faktura na zakup suplementów lub leków OTC dla sklepu zielarsko-medycznego

 2 minuty

Czy dla sklepu zielarsko-medycznego można wystawić fakturę na zakup suplementów diety lub leków OTC? Na jaki aktualnie obowiązujący akt prawny można się w tej sprawie powołać?

Tak, można. Obowiązujące przepisy nie wprowadzają zakazu w przedmiotowym zakresie. Wyjątek dotyczy leków zawierających substancje psychoaktywne. Powyższe wynika z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.[1] – Prawo farmaceutyczne. Przepis ten dotyczy zakazu dystrybucji leków w innym kierunku niż do pacjenta i jednocześnie określa wyjątki od tego zakazu. Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 4 upf apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ufp oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych[2], produkt leczniczy wyłącznie w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1[3], z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.

O ile zatem sklep zielarsko-medyczny jest podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2 zacytowanego przepisu, a zatem nie wykonuje działalności leczniczej, nie jest apteką lub hurtownią farmaceutyczną (co można zweryfikować w rejestrach medycznych) apteka może wystawić fakturę i zbyć na rzecz tego podmiotu suplementy diety i/lub leki OTC.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 974, ze zm., dalej: upf.
2. Dz. U. z 2021 r. poz. 523., dalej: ustawa o refundacji.
3. Produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza – OTC.