Dotacje unijne dla farmaceutów

 5 minut

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej cieszą się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem. W nowo rozpoczętym okresie programowania na lata 2007-2013 przedsiębiorcy coraz chętniej pozyskują środki unijne, zarówno w ramach projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, jak również szkoleniowych i doradczych. Z uwagi na dużą różnorodność przedsiębiorców i jednostek gospodarczych, a także szeroką dostępność dotacji, każdego roku pula przeznaczonych środków jest w coraz większym stopniu wykorzystywana. Do 2013 r. farmaceuci mogą ubiegać się o dotacje w ramach wyodrębnionych w poszczególnych programach działań, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym. I choć nie ma ściśle wyodrębnionego programu dla aptek i przemysłu farmaceutycznego to najłatwiejszymi do pozyskania dla tego rodzaju działalności są środki finansowe przewidziane w:
– Regionalnych Programach Operacyjnych,
– Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
– Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.
Nasz cykl artykułów, dotyczący funduszy unijnych, o przyznanie których mogą starać się farmaceuci, rozpoczniemy od przybliżenia Państwu Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dla kogo Regionalne Programy Operacyjne?

W ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych, przyjętych osobno dla każdego województwa, farmaceuci mają możliwość ubiegania się o dotacje, które zakładają tworzenie, rozwój, rozbudowę i działania innowacyjne. Na przykład, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w tzw. I osi priorytetowej „Rozwój i Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach” farmaceuci mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 200 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw, do 800 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorstw i do 2 mln zł w ramach rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Dla porównania, w województwie wielkopolskim wysokość podobnych dotacji waha się między 9 tys. a 3,2 mln zł, w zależności od typu projektu. Warto pamiętać, że dotacje unijne, po które można ubiegać się w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przeznaczone są przede wszystkim dla przedsiębiorców, czyli osób (podmiotów), które już założyły działalność gospodarczą. Środki unijne przyznawane są na drodze refundacji. Oznacza to, iż najpierw należy zrealizować projekt z własnych funduszy (lub w oparciu o kredyt bankowy), a następnie po jego zakończeniu są one zwracane do wysokości przyznanej dotacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż z nowym rokiem ruszają kolejne nabory, warto już wcześniej zastanowić się, w jakim kierunku ma podążać i rozwijać się nasza działalność gospodarcza. Po ogłoszeniu konkursu z reguły pozostaje mało czasu, aby móc w profesjonalny sposób przygotować aplikację o dotację. Ponadto farmaceuci chcący skorzystać z unijnych programów refundacyjnych powinni nie tylko skupiać się na działaniach inwestycyjnych, ale również aplikować o środki na projekty doradcze i szkoleniowe. Wybierając zatem kierunek rozwoju, warto myśleć długodystansowo, aby możliwości, które rysuje przed nami Unia Europejska, zostały w pełni wykorzystane.

Ubieganie się o przyznanie dotacji „krok po kroku”

Procedura ubiegania się o przyznanie refundacji unijnej na konkretny projekt w dużym uproszczeniu wygląda następująco:
1. W momencie, w którym ogłaszany jest konkurs w danym województwie, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, konieczne jest złożenie w urzędzie marszałkowskim wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie projektu.
2. Następnie dokumentacja dotycząca konkretnego projektu przechodzi ocenę formalną oraz merytoryczną (strategiczno-wykonawczą). Etap oceny z reguły trwa około 3 miesięcy.
3. W momencie, w którym nasz wniosek uzyska ostateczną punktację, przekazywany jest do organów, które decydują o przyznaniu projektom dofinansowania. Podpisawszy umowę o dofinansowanie projektu, realizujemy go, zaś po jego zakończeniu ubiegamy się o zwrot tej części środków, która została nam przyznana. Jest to więc proces wydłużony w czasie, od momentu złożenia wniosku do rozliczenia całego projektu. Pełną dokumentację konkursową oraz niezbędne załączniki można pobrać na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw w zakładkach dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych (patrz-ramka!). Ponadto można tam również znaleźć Uszczegółowienia Regionalnych Programów Operacyjnych, wszelkie instrukcje wypełniania wniosków, wzory biznesplanów, wykaz kosztów kwalifikowanych, najczęściej popełniane błędy oraz wiele innych dokumentów przydatnych podczas tworzenia aplikacji. Równocześnie na stronach urzędów marszałkowskich znajdą Państwo informacje na temat aktualnie ogłoszonych konkursów oraz podsumowania i wyniki już zakończonych naborów.