Ubezpieczenie apteki – Apteka pod ochroną

 4 minuty

ubezpieczenie apteka

Apteka wymaga ubezpieczenia, które powinno zapewniać jednoczesną ochronę mienia i odpowiedzialności cywilnej, zarówno właściciela, jak i pracowników apteki. Tak szeroką ochronę dają ubezpieczenia pakietowe, proponowane przez wiele towarzystw. Jednak nie w każdym wypadku opłacalne jest wykupienie całego pakietu. Wówczas można stworzyć ubezpieczenie składające się z ochrony przed wybranymi ryzykami, w tym szczególnie istotne dla apteki ryzyko przed utratą dokumentów niezbędnych do refundacji ceny leków, kosztami utylizacji leków, szkodami powstałymi wskutek zanieczyszczenia lub skażenia, a także utratą przydatności substancji i leków przechowywanych w urządzeniach chłodniczych, w wyniku przerwy w dostawie energii.

Indywidualna sytuacja apteki

Warto pamiętać, że ubezpieczyciel przede wszystkim ocenia wielkość majątku firmy, lokalizację placówki, poziom zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i rodzaj budynku, w którym się znajduje. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Dlatego też na wysokość stawki ubezpieczeniowej ma wpływ konkretna sytuacja danej apteki. Stawki publikowane w broszurach informacyjnych lub w prasie mogą dać jedynie ogólną orientację o ofercie cenowej towarzystwa. Przed dokonaniem wyboru można skorzystać z pomocy agencji ubezpieczeniowej albo brokera, który zaproponuje nam kilka dogodnych rozwiązań. Usługa taka jest zwykle darmowa, bowiem broker pobiera należną mu prowizję od ubezpieczyciela. Umowa ubezpieczenia powinna być stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, tymczasowym zaświadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczenia. Uważa się ją za zawartą z chwilą doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu zawarcia umowy. Jeżeli jednak przed upływem czternastu dni od daty otrzymania oferty na piśmie zakład ubezpieczeń nie doręczył składającemu ofertę dokumentu ubezpieczenia, z piętnastym dniem od otrzymania oferty umowę uważa się za zawartą na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia.

Uwaga na drobny druk!

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia warto być ostrożnym i nie chodzi tylko o to, że większość umów ubezpieczenia zawiera najbardziej niekorzystne klauzule wpisane małym drukiem. Podejrzliwość powinny budzić też zapisy, mówiące o sytuacjach, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jak wynika z badań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszystkie skontrolowane firmy ubezpieczeniowe stosowały w ostatnich latach niedozwolone przez prawo kruczki w umowach z klientami. Dokumenty zawierały klauzule działające na szkodę ubezpieczonych. Okazało się, że niektóre zakłady ubezpieczeniowe uzależniają zawarcie umowy od podpisania innego kontraktu, np. rachunku bankowego. Ponadto niektórzy ubezpieczyciele zmieniali wysokość składki w trakcie trwania umowy, nie dając jednocześnie swoim klientom możliwości wypowiedzenia kontraktu. A trzeba pamiętać, że możliwość zrezygnowania z umowy jest jednym z podstawowych warunków poprawności umowy cywilnoprawnej, czyli także umowy ubezpieczenia. Aby bronić się przed takimi zachowaniami towarzystw ubezpieczeniowych można swoje uwagi zgłosić w federacji konsumentów, która stara się rozwiązywać sprawy polubownie. W ostateczności pozostaje również droga sądowa.

Standardowe zagrożenia apteki

Standardowo ubezpieczenia dla aptekarzy skierowane są do właścicieli aptek zatrudniających do 50 pracowników, o wartości majątku zgłaszanego do ubezpieczenia nie przekraczającej 10 mln zł. Dla sieci aptek towarzystwa ubezpieczeniowe stosują oczywiście bardziej atrakcyjne cenowo warunki. Zdarza się też, że indywidualna apteka, która przyłącza się do już istniejącej sieci aptek, otrzymuje pakiet ubezpieczeniowy gratis. Najczęściej jednak przyłączana apteka musi je wykupić sama we wskazanym przez centralę towarzystwie ubezpieczeniowym, może jednak liczyć na atrakcyjne rabaty grupowe.

Standardowo do zagrożeń objętych ubezpieczeniem apteki należą:

  • ogień,
  • kradzież,
  • szyby,
  • elektronika,
  • maszyny elektryczne,
  • utrata zysku,
  • cargo krajowe i międzynarodowe,
  • odpowiedzialność cywilna farmaceuty (OC)

Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową zapewniają tylko pod warunkiem wykupienia pakietu podstawowego – ubezpieczenia od ognia.