Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2

 2 minuty

W związku z pandemią pracodawca chce zakupić testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 i przebadać pracowników. Czy pracodawca może prosić przebadanych pracowników o udostępnienie wyniku testów? Czy w tym zakresie pracodawca powinien uzyskać zgodę pracownika w formie oświadczenia/zgody? Co powinno zawierać takie oświadczanie, jeśli jest konieczne?

Informacje o stanie zdrowia należą do danych szczególnie chronionych (art. 9 ust. 1 RODO). Według Urzędu Ochrony Danych Osobowych.[1] Można je przetwarzać za zgodą osoby, której dotyczą, ale nie w sferze zatrudnienia. Relację pracodawca-pracownik charakteryzuje bowiem nierówność stron (z przewagą tego pierwszego). Dlatego zdaniem UODO jest kwestią wątpliwą, że zgoda zatrudnionego stanowi podstawę dla pracodawcy do zapoznania się z wynikiem testu. Przeszkodę stanowią również przepisy k.p. Otóż zgodnie z art. 221b k.p. § 1 k.p. zgoda pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w ww. art. 9 ust. 1 RODO (szczególnie chronionych), wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy pracownika. W omawianej sytuacji to jednak pracodawca wychodzi z inicjatywą zakupu testów i przebadania pracowników.

Jak wskazał UODO, pracodawca może zlecać zatrudnionemu badanie na koronawirusa i zapoznawać się z jego wynikami, jednak tylko wtedy, jeśli decyzję w jego przypadku wyda Główny Inspektor Sanitarny.[2] Organ ten uprawniony jest do wydawania takich decyzji na podstawie art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[3] (tzw. specustawa antycovidova).

Co zatem w przypadku braku decyzji GIS? Pracodawca może opłacić i zarekomendować pracownikom wykonanie testów COVID-19. Jednak taka rekomendacja nie będzie miała wiążącej mocy. Z drugiej strony informacja o pozytywnym wyniku testu zostanie przekazana do służb sanitarnych. Sanepid kontaktuje się z każdą osobą, która uzyskała pozytywny wynik COVID-19. Uprawniony jest, aby skierować daną osobę na kwarantannę, a w rezultacie wspomóc pracodawcę w dalszych działaniach prewencyjnych.

Piśmiennictwo:
1. Dalej: UODO., stanowisko przekazane redakcji DGP, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1477268,testy-na-koronawirusa-pracodawca.html
2. Dalej: GIS.
3. Dz. U. poz. 347, ze zm.