Zmiany w opiece hospicyjnej i paliatywnej od 1 lipca br.

 5 minut

onkologia-kobiety

Obowiązek przeprowadzania i dokumentowania kwalifikacji pacjentów do kontynuacji opieki paliatywnej i hospicyjnej nie rzadziej niż co 3 miesiące – to jedna ze zmian, które wprowadza zarządzenie prezesa NFZ. Zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 r. – przypomina serwis Pulsmedycyny.pl.

Zmiany w opiece hospicyjnej i paliatywnej od 1 lipca 2024 r.

29 maja br. ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zarządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2024 r. i wprowadza m.in. nowe taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej określone w obwieszczeniu prezesa AOTMiT z 28 marca 2024 r. Zgodnie z ustawą o świadczeniach prezes NFZ wprowadza określoną przez prezesa Agencji taryfę świadczeń nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia jej opublikowania.

  • Jak podsumowuje Fundusz w uzasadnieniu zarządzenia, w zakresach: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym, świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci wprowadza się produkt porady kwalifikacyjnej do rozliczenia w dniu zakwalifikowania pacjenta do świadczenia, do rozliczenia łącznie z osobodniem opieki. Poradę kwalifikacyjną można wykazać tylko raz w dniu objęcia pacjenta opieką.
  • W zakresie świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym wyodrębniono produkty żywienie dojelitowe oraz kompletne żywienie pozajelitowe.
  • W zakresie świadczeń poradni medycyny paliatywnej podzielono produkty rozliczeniowe w sposób uwzględniający personel udzielający świadczeń. Dotychczasowe zasady pozwalały na rozliczanie dwóch świadczeń: „porada w poradni medycyny paliatywnej” oraz „porada w domu świadczeniobiorcy”.
  • Zmiany wprowadzone zarządzeniem spowodują możliwość rozliczania świadczeń przez poszczególnych członków zespołu poradni. Dotychczasowy model finansowania bazujący na uśrednionym koszcie całego personelu wymagał od świadczeniodawcy zapewnienia lekarza, pielęgniarki i psychologa w godzinach pracy poradni. Zmiana, którą wprowadza zarządzenie, umożliwi elastyczne dostosowanie pracy personelu poradni do potrzeb pacjentów.
  • Dookreślono minimalne czasy trwania świadczeń realizowanych na miejscu w poradni. Czas poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej powinien być uzależniony od stanu zdrowia pacjenta, co oznacza, że porada/wizyta może trwać dłużej, jeżeli wymagają tego potrzeby świadczeniobiorcy.
  • W zarządzeniu dodano też zapis wskazujący na obowiązek przeprowadzania i dokumentowania kwalifikacji świadczeniobiorcy do kontynuacji opieki paliatywnej i hospicyjnej nie rzadziej niż co 3 miesiące. Jak wyjaśnia Fundusz, zapis ten uszczegóławia § 9 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej stanowiącego, że warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych jest m.in. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie, a w przypadku perinatalnej opieki paliatywnej – ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego, zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, określone w szczególności jednostkami chorobowymi, o których mowa w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.
  • Obowiązek weryfikacji wskazań do kontynuacji opieki paliatywnej będzie odnosił się do świadczeń finansowanych osobodniem tj.: hospicjum stacjonarnego/ oddziału medycyny paliatywnej, hospicjum domowego i hospicjum domowego dla dzieci. Świadczeniodawca dokonuje oceny, czy pacjent w dalszym ciągu wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej, czy stan jego zdrowia pozwala na przekazanie do innej formy opieki adekwatnej do jego potrzeb. Ocena uwzględniająca wskazania medyczne powinna być odnotowana w dokumentacji medycznej.
  • Proponuje się uproszczenie brzmienia § 14 określającego wykaz świadczeń, które dopuszcza się do rozliczania jednoczasowo na podstawie odrębnych umów wraz ze świadczeniami opieki paliatywnej i hospicyjnej.
  • W załączniku nr 4 Kody do sprawozdawania porad lekarza, psychologa i wizyt pielęgniarki, fizjoterapeuty usunięto kody statystyczne dla poradni. Zgodnie z nowym katalogiem świadczeń w zakresie poradni medycyny paliatywnej utworzono nowe kody rozliczeniowe dla porad lekarza, psychologa i wizyt pielęgniarki.

NFZ uwzględnił niektóre uwagi zgłoszone w toku konsultacji

Jak podsumowuje Fundusz, uwagi do projektu zarządzenia zgłosiło 30 podmiotów. Uwzględniono uwagi dotyczące odstąpienia od wymagania obecności całego personelu medycznego poradni podczas porady pierwszorazowej.

W ramach uporządkowania umieszczono zapis stanowiący, że porada pierwszorazowa w poradni medycyny paliatywnej odbywa się z udziałem lekarza. Uwzględniono uwagi dotyczące skrócenia zaproponowanych minimalnych czasów trwania świadczeń udzielnych na miejscu w poradni.

Ponadto dookreślono, że weryfikacja wskazań do kontynuacji objęcia świadczeniem opieki paliatywnej i hospicyjnej dokonywana nie rzadziej niż 3 miesiące nie dotyczy świadczeń poradni medycyny paliatywnej oraz perinatalnej opieki paliatywnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

źródło: Pulsmedycyny.pl