Zmiana struktury organizacyjnej GIF

 2 minuty

bromki-receptura-apteczna

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu – informuje serwis Medexpress.pl

Co przewiduje projekt?

W projekcie rozporządzenia przewiduje się zmianę struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przez dokonanie podziału na część inspekcyjną oraz część dotyczącą realizacji zadań nadzorczych innych niż inspekcje. W chwili obecnej inspekcje przeprowadzają inspektorzy ds. wytwarzania, którzy są usytuowani w Departamencie Inspekcji do Spraw Wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz inspektorzy ds. obrotu hurtowego, którzy są usytuowani w Departamencie Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W celu bardziej efektywnego zarządzania systemem inspekcji przewiduje się, że wszyscy inspektorzy będą usytuowani w jednym departamencie – Departamencie Inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto zadania niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem inspekcji zostaną przeniesione z Departamentu Inspekcji do Spraw Wytwarzania do nowego departamentu – Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego.

Cel zmiany

Powyższe zmiany przyczynią się do poprawy efektywności działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, gdyż każdy departament będzie wykonywał czynności jednego rodzaju. Przykładowo nadzór nad jakością produktów leczniczych, który nie wiąże się bezpośrednio z przeprowadzaniem inspekcji zostanie umiejscowiony w Departamencie Nadzoru Farmaceutycznego.

Projekt rozporządzenia przewiduje również umożliwienie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu powoływania, w razie potrzeby, zespołów pomocniczych. Dotychczas rozporządzenie nie przewidywało takiej możliwości. Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł powoływać ciała opiniodawcze celem zasięgnięcia opinii zewnętrznych ekspertów w sprawach związanych z działalnością urzędu.

źródło: Medexpress.pl