Większy budżet na refundację

 3 minuty

raport_2022

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację – informuje serwis Medexpress.pl.

Budżet na refundację – cel nowelizacji

Potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany planu finansowego Funduszu na 2023 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację wynikające z szacunków Funduszu w związku z:

  1. procedowaną umową pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Funduszu na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych, której wartość jest większa od pierwotnie planowanej;
  2. rozpoczęciem prac nad aneksowaniem umowy zwartej pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Funduszu na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie finansowania technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, której wartość nie była znana na etapie szacowania całkowitego budżetu na refundację na rok 2023;
  3. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2674), w której m.in. zwiększono limit środków pochodzących z Funduszu Medycznego na finansowanie zadań wchodzących w skład całkowitego budżetu na refundację, takich jak ratunkowy dostęp do technologii lekowych oraz technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności;
  4. wysokością środków ujętych w planie finansowym Funduszu Medycznego na rok 2023 na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, większych od pierwotnie prognozowanych o 92 615 000 zł, oraz na technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności, mniejszych od pierwotnie prognozowanych o 21 057 000 zł.

Podstawa prawna nowelizacji

  • Minister Zdrowia jest obowiązany przez przepisy prawa, tj. przez art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych do wydania przedmiotowego rozporządzenia.
  • Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj. świadczeń gwarantowanych.
  • Jedynym narzędziem umożliwiającym realizację celu projektowanej regulacji jest podjęcie inicjatywy legislacyjnej. Nie jest możliwe uzyskanie oczekiwanego skutku przez działania pozalegislacyjne.
  • Wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację, wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych.
  • §1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2655) w § 2 wyrazy „w wysokości 817 132 000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 2 000 663 000 zł”.

Pełną treść projektu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl