Ustawowe zmiany dla aptek

 6 minut

Ustawa dotyka wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego i wprowadza zasadnicze zmiany w jego funkcjonowaniu, dlatego bardzo ważne jest, aby doskonale znać jej zapisy i odpowiednio przygotować się do nadchodzącego roku. Najważniejszy z punktu widzenia aptekarzy jest obowiązek stosowania sztywnych cen i marż, nowy sposób ich naliczania oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Resort Zdrowia i NFZ uspokajają, że umowy zawierane będą na czas nieokreślony, z wszystkimi aptekami. Dodatkowo wyjaśniają, że z umów wynikają także korzyści dla aptekarzy, ponieważ obowiązki aptek się nie zmieniają, a dzięki umowom zaistnieje możliwość odwołania się od wyników kontroli, do czego dotychczas farmaceuci nie mieli prawa.
Najważniejsze zmiany dotyczące aptek (lek, środek spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny nazywajmy dalej w skrócie lekami):
1. Apteka zobowiązana jest stosować odpłatność wynikającą z ustawy.
2. Ustalono urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny hurtowej leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej (x), w wysokości:

 

od do zasada marży
5,00 zł 40%
5,01 zł 10,00 zł 2 zł + 30% x (x – 5,00 zł)
10,01 zł 20,00 zł 3,50 zł + 20% x (x – 10,00 zł)
20,01 zł 40,00 zł 5,50 zł + 15% x (x – 20,00 zł)
40,01 zł 80,00 zł 8,50 zł + 10% x (x – 40,00 zł)
80,01 zł 160,00 zł 12,50 zł + 5% x (x – 80,00 zł)
160,01 zł 320,00 zł 16,50 zł + 2,5% x (x – 160,00 zł)
320,01 zł 640,00 zł 20,50 zł + 2,5% x (x – 320,00 zł)
640,01 zł 1280,00 zł 28,50 zł + 2,5% x (x – 640,00 zł)
1280,01 zł 44,50 zł + 1,25% x (x – 1280,00 zł)

– gdzie x oznacza cenę hurtową leku, stanowiącego podstawę limitu, uwzględniającą liczbę DDD leku

3. Apteki, są obowiązane stosować ww. marże.
4. Dla leków wydawanych dla Inwalidów Wojennych, dla których nie ustalono limitu finansowania, będzie stosowana taka sama urzędowa marża detaliczna jak w przypadku leków z ceną urzędową, liczoną od ceny hurtowej dodatkowo nie może być ona wyższa niż 20 zł.
5. Dla leków sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego ustalono marżę hurtową w wysokości 10 %. Marża detaliczna liczona będzie analogicznie jak dla leku z cena urzędową i nie może być wyższa niż 20 zł.
6. Dla leków recepturowych, ustalono marżę detaliczną w wysokości 25 % liczoną od kosztu jego sporządzenia.
7. Urzędowe ceny zbytu, a także urzędowe marże hurtowe i detaliczne będą miały charakter cen i marż sztywnych.
8. Minister Zdrowia ogłosi wykazy leków w drodze obwieszczenia.
Obwieszczenie będzie zawierało:
– dane identyfikujące lek medyczny;
– kategorię dostępności refundacyjnej;
– poziom odpłatności;
– urzędową cenę zbytu;
– cenę detaliczną;
– wysokość limitu finansowania dla leku;
– wysokość dopłaty pacjenta;
– grupę limitową;
Obwieszczenia będą ogłaszane raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia
9. Podmiot prowadzący aptekę będzie mógł zawrzeć umowę z Funduszem na wydawanie refundowanych leków na receptę.
Umowa na realizację recept będzie zawierana odrębnie dla każdej apteki na czas nieokreślony.
Umowa podpisywana będzie również przez kierownika apteki.
W celu zawarcia umowy na realizację recept podmiot prowadzący aptekę będzie zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
– kopię zezwolenia na prowadzenie apteki;
– kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji;
– aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu;
– numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.
Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy na realizację recept.
Fundusz rozwiąże umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
– uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych;
– niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
Minister Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów na realizację recept oraz ramowy wzór umowy na realizację recept.
10. Osoba wydająca leki objęte refundacją ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Apteka będzie miała obowiązek zapewnić dostępność tego leku.
11. Osoba wydająca leki, objęte refundacją będzie miała obowiązek, na żądanie pacjenta wydać lek, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.
12. Przedsiębiorca zajmujący się wytwarzaniem lub obrotem lekami podlegającymi refundacji ze środków publicznych nie będzie mógł uzależniać zawarcia lub kształtować warunków umowy od przyjęcia lub spełnienia przez przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem tymi produktami albo świadczeniodawcę innego świadczenia oraz stosować niejednolitych warunków tych umów.
Umowy zawarte z naruszeniem tego przepisu będą w całości albo w części nieważne.
13. Zakazane będzie stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków,podlegających refundacji ze środków publicznych, w szczególności kierowanych do pacjentów, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści.

Pełną treść Ustawy znajda Państwo tutaj.

źródło: red. „Farmacji Praktycznej” / www.rcl.gov.pl