Ustawa o opiece nad seniorami idzie do Prezydenta

 3 minuty

uzdrowiska

Sejm w czwartkowym głosowaniu nie poparł większości propozycji Senatu do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej – donosi Politykazdrowotna.com. Określa ona cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia.

Szczególna opieka geriatryczna

Sejm odrzucił m.in. poprawkę dotyczącą rozszerzenie zakresu beneficjentów ustawy o osoby, które ukończyły 65 lat. Sejm nie poparł także propozycji, która wydłuża wejście w życie ustawy o 2 lata, do 1 stycznia 2026 r. Senatorowie chcieli też współuczestniczenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w procedurze tworzenia wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. Ta poprawka również nie uzyskała akceptacji większości posłów. Sejm przyjął za to poprawkę doprecyzowującą, która mówi, że łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie może przekroczyć 12 tygodni w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z usług dziennego ośrodka opieki geriatrycznej. Posłowie poparli także poprawki o charakterze redakcyjnym. Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawa od Prezydenta

Ustawa powstała z inicjatywy Prezydenta. W regulacji wprowadzono nowe rozwiązania, tj.: przesiewową ocenę geriatryczną na poziomie POZ, uruchomienie sieci Centrów Zdrowia 75+ oraz utworzenie nowych oddziałów geriatrycznych.

W prezydenckiej ustawie szczegółowo wskazano cele tworzonej szczególnej opieki geriatrycznej. Wymieniono wśród nich m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.

Plan opieki nad seniorami

  • Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.
  • W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielnych świadczeń, w ustawie określono minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych i standardy dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.
  • W przepisach dostosowujących ustawę wprowadzono rozwiązania umożliwiające w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy, stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, niż określona w projekcie, a zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia określonego w projekcie ustawy, w okresie 3 lat.
  • Ponadto w projekcie wskazano ostateczny termin na utworzenie centrów przez powiaty, w przypadku, gdy wynika to z wojewódzkiego planu, albo do zawarcia porozumienia z innym powiatem na utworzenie centrum, na nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.

źródło: Politykazdrowotna.com