Sejm uchwalił nowelę dotyczącą m.in. ograniczenia wywozu leków za granicę

 3 minuty

źródło: Rynekzdrowia.pl

Zgodnie z nowymi przepisami Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) będzie mógł stwierdzać wygaśnięcie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych. Może też nie wyrazić dalszej zgody na wytwarzanie leków szczególnej kategorii stosowanych w terapii zaawansowanej w przypadku śmierci osoby, dla której zostało wydane zezwolenie, w sytuacji wykreślenia przedsiębiorcy z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności.

W nowych regulacjach określono także odrębne wymagania dotyczące produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Ich podawanie traktuje się jako eksperyment medyczny, co oznacza, że odpowiedzialność za ich zastosowanie ponosi lekarz. Przewidziano także regulację dotyczącą zmiany zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Zaproponowano również, aby wytwórcy i importerzy produktów leczniczych musieli stosować wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, jeśli chodzi o dystrybucję produktów leczniczych.

Nowe przepisy przewidują, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia zagrożenia dla jakości lub bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych istnieje możliwość przeprowadzenia inspekcji nie tylko u wytwórcy lub importera produktu leczniczego, ale także w podmiocie odpowiedzialnym lub u jego przedstawiciela. Zmiana ta ma docelowo poprawić nadzór Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) nad produktami leczniczymi.

Zaproponowano także, aby w ramach procedury rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych GIF opiniował ich komory przeładunkowe. Będą one sprawdzane w ramach przeprowadzanej przez GIF oceny przydatności lokalu, a nie przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, tak jak to było dotychczas.

Zadaniem kierownika apteki – oprócz przekazywania organom PIF informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada wymaganiom jakościowym – będzie również m.in. przekazywanie informacji o podejrzeniu, że produkt został sfałszowany.

W ustawie zaproponowano także, aby do konkursów na stanowiska inspektorów do spraw obrotu hurtowego GIF mogli przystępować farmaceuci z 3-letnim stażem pracy w aptece. Dodatkowo osoby wykonujące czynności służbowe w ramach działań PIF będą musiały składać oświadczenia dotyczące ich powiązań z branżą farmaceutyczną.