Resort zdrowia wyjaśnia zasady powoływania konsultantów krajowych

 2 minuty

nowela-ustawy

Konsultantem krajowym w ochronie zdrowia może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie w ochronie zdrowia oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta – informuje resort, o czym donosi serwis Pulsmedycyny.pl.

Zasady powoływania konsultantów krajowych w ochronie zdrowia

W komunikacie z 12 marca br. MZ poinformowało, że konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie w ochronie zdrowia oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Minister Zdrowia może sam wybrać konsultanta krajowego albo zwrócić się do towarzystw naukowych lub zrzeszających specjalistów o przedstawienie kandydata.

Powołanie konsultanta przed upływem kadencji – kiedy jest możliwe?

Minister zdrowia odwołuje konsultanta krajowego przed upływem kadencji:

  • jeżeli konsultant złożył rezygnację,
  • jeżeli w ocenie ministra konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień;
  • jeżeli konsultant został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę ograniczenia albo pozbawienia wolności, albo zawieszono mu prawo wykonywania zawodu;
  • jeżeli nie wyłączył się od wykonania czynności, pomimo zaistnienia przesłanek tego wyłączenia (konsultant ma obowiązek wyłączenia się od wykonania czynności, której wykonanie mogłoby mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki lub mogłoby mieć wpływ na prawa lub obowiązki np. podmiotu w którym jest zatrudniony);
  • jeżeli nie złożył w terminie oświadczenia o tzw. powiązaniach branżowych (informacja m.in. gdzie pracuje czy prowadzi działalność gospodarczą, czy ma udziały w spółkach związanych z ochroną zdrowia) lub oświadczenia o otrzymanych korzyściach (np. od firm farmaceutycznych) albo oświadczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym;
  • na wniosek ministra obrony narodowej w przypadku konsultanta krajowego w dziedzinie obronności kraju.

źródło: Pulsmedycyny.pl