Projekt rozporządzenia w sprawie umów z osobami upoważnionymi do wystawienia recept

 2 minuty

źródło: RCL / Rynekaptek.pl

Minister Zdrowia jest obowiązany do określenia w drodze rozporządzenia warunków dla występujących do Narodowego Funduszu Zdrowia o dokument elektroniczny potwierdzający prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla dwóch kategorii podmiotów:

  1. świadczeniodawców,
  2. niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany definicji niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. W wyniku zmian zrezygnowano z konieczności zawierania przez takie osoby umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły). Rozszerzono także grupę osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, finansowane ze środków publicznych. Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, niemających zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wskazano w uzasadnieniu, w związku z powyższym dotychczas obowiązujący wymóg zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept, stawiany niebędącymi świadczeniodawcami osobami uprawnionymi musi zostać zniesiony. Dla osób tych obecnie projekt wprowadza konieczność spełnienia warunków – posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego oraz posiadania uprawnienia do wystawiania recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Ponadto zmianie ulegają te przepisy, które odwoływały się do warunku posiadania umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Pełną treść projektu znajdą Państwo TUTAJ.