Praktyki młodych aptekarzy do poprawki

 2 minuty

praktyki w aptece

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie, praktyka rozpoczyna się po obronie pracy magisterskiej od października, a kończy po sześciu miesiącach pod warunkiem zrealizowania pełnego programu, obejmującego 960 godzin dydaktycznych. Studenta kieruje na nią dziekan. Przepisy rozporządzenia dookreślają także, gdzie i w jakim wymiarze przebiega praktyka.

Kandydat na farmaceutę może ją odbywać w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, w wymiarze przeciętnie 8 godzin dydaktycznych na dobę. Jeżeli jest to apteka szpitalna, to co najmniej 3 miesiące praktyki powinny się odbywać w aptece ogólnodostępnej. Nowe przepisy precyzują również sposób dokumentowania i zaliczania praktyk. Student zobowiązany jest do prowadzenia w tym celu dziennika, w którym są opisywane wykonywane czynności oraz znajdują się adnotacje opiekuna praktykanta, którym jest farmaceuta.

Sześciomiesięczna praktyka w aptece stanowi integralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja i ujęta jest w standardach kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.