Ile NFZ zapłaci za dyżury w aptekach?

 4 minuty

nocny-dyzur-platny

Od 1 stycznia 2024 r. w aptekach będą obowiązywały nowe zasady pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia w tej sprawie – poinformował „Puls Medycyny”.

Realizacja umów na pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy

14 grudnia 2023 r. do konsultacji trafił projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece. Uwagi można zgłaszać do 18 grudnia, do godz. 12.00. Zarządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej (DNUR) doprecyzowała definicje dyżuru w dzień wolny od pracy oraz dyżuru w porze nocnej. Ten pierwszy to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00. Z kolei ten drugi to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00.

NFZ musi zaakceptować projekt zestawienia dyżurów w aptece

Apteka prowadzi dyżury zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem. Projekt zestawienia godzin dyżurów przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym zostaje opracowany na podstawie zatwierdzonych w Portalu NFZ przez aptekę godzin dyżurowania wskazanych w harmonogramie. Zatwierdzenia należy dokonać nie wcześniej niż w dniu dyżuru. Projekt zestawienia jest weryfikowany w oddziale Funduszu pod względem zgodności terminów, rodzajów i liczby godzin przeprowadzonego dyżuru z danymi w harmonogramie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Oddział Funduszu po pozytywnej weryfikacji projektu zestawienia przekazuje podmiotowi szablon rachunku wraz z zatwierdzonym zestawieniem. Podstawę rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie rozliczeniowym stanowią rachunek oraz zestawienie.

Ryczałtowe finansowanie dyżurów w aptece

Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy stanowi iloczyn godzin przeprowadzonych dyżurów i wartości poszczególnych jednostek rozliczeniowych określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia. Jednostki rozliczeniowe zdefiniowano jako ryczałt w kwocie stanowiącej równowartość 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na jedną godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

Liczba godzin przeprowadzonych dyżurów w danym dniu mniejsza niż:

  • cztery – w zakresie dyżuru pełnionego w dzień wolny od pracy,
  • dwie – w zakresie dyżuru pełnionego w porze nocnej nie podlega finansowaniu przez NFZ.

Kary umowne dla aptek

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Narodowy Fundusz Zdrowia może nałożyć na podmiot prowadzący aptekę karę umowną. Wysokość kary umownej wynosi:

1) 100% wartości wynagrodzenia przysługującego podmiotowi za dany okres rozliczeniowy w przypadku danych zawartych w rachunku lub zestawieniu, o których mowa w § 3 ust. 3, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu – na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych;

2) 100% wartości dotychczas otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia dyżurów, od czasu wyznaczenia do ich pełnienia, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 20 Prawa farmaceutycznego w przypadku jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że apteka ogólnodostępna nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym, niż zostało wyznaczone. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

źródło: Puls Medycyny