DZIEŃ Z ŻYCIA FARMACEUTY

 6 minut

Będzie nam miło, jeśli zechcecie podzielić się z innymi Czytelnikami Waszym poczuciem humoru, anegdotami, śmiesznymi opowieściami związanymi z Waszą praktyką farmaceutyczną. Najzabawniejsze historie opublikujemy na łamach “Farmacji Praktycznej”, a ich autorzy zostaną nagrodzeni!

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy regulamin naszej zabawy.

REGULAMIN KONKURSU “Dzień z życia Farmaceuty”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Organizatorem konkursu “Dzień z życia Farmaceuty”, zwanego dalej “Konkursem”, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523.

2. Konkurs polega na opisaniu zabawnej historii związanej z pracą farmaceuty i przesłaniu jej mailem do redakcji Farmacji Praktycznej: redakcja@farmacjapraktyczna.pl lub pocztą na adres: Valkea Media S.A., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, z dopiskiem “Farmacja Praktyczna”

§ 2.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany jest do farmaceutów.

§ 3.
Prace można składać od dnia 1 marca. Ostateczny termin doręczania prac konkursowych mija z dniem 30 czerwca 2009 r.

§ 4.
1. Nagrodę główną w konkursie stanowi upominek o wartości do 100 złotych, przydatny w codziennej pracy farmaceuty oraz opublikowanie fragmentów lub całej pracy w Farmacji Praktycznej.

2. Liczba nagród głównych wynosi 6, po dwie na każdy miesiąc trwania konkursu.

3. Organizator wykorzysta zwycięskie prace publikując je (lub ich fragmenty) w Farmacji Praktycznej.

4. Organizator może dokonać wobec wszystkich laureatów konkursu tzw. ubruttowienia nagród, przejmując na siebie obowiązek zapłaty podatku, jeżeli jego wartość przekroczy limit wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ubruttowienie polega na przyznaniu obok nagrody rzeczowej również nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi od obu nagród.

II. UCZESTNICY

§ 5.
1. Konkurs adresowany jest do farmaceutów.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin jury oraz firmy Valkea Media S.A. Przez członków rodziny rozumie się współmałżonków, dzieci oraz rodziców.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZF “Polpharma” S.A. oraz Polpharma BH Sp. z o. o., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

III. ZASADY KONKURSU

§ 6.
Zasady konkursu są następujące:

1) Konkurs polega na napisaniu krótkiego opowiadania, opisującego zabawną historię z życia farmaceuty.

2) Praca musi być stworzona samodzielnie i musi być oryginalna – nie może wykorzystywać cudzego pomysłu ani zawierać zapożyczeń z prac cudzego autorstwa.

3) Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adresy e-mail lub pocztą (redakcja@farmacjapraktyczna.pl lub pocztą na adres: Valkea Media S.A., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, z dopiskiem “Farmacja Praktyczna”) najpóĽniej do dnia 30 czerwca 2009 r.

4) Warunkiem uwzględnienia takiej pracy w konkursie jest jej otrzymanie przez Organizatora najpóĽniej w dniu 30 czerwca 2009 r. Nie decyduje w tym przypadku data stempla pocztowego.

5) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania

6) Spośród nadesłanych prac jury konkursu, podczas trzech posiedzeń, wyłoni 2 najlepsze prace nadesłane w kwietniu, 2 najlepsze prace nadesłane w maju oraz 2 najlepsze prace nadesłane w czerwcu, których autorzy otrzymają nagrody główne i których prace zostaną opublikowane w Farmacji Praktycznej.

7) Jury konkursu składać się będzie z następujących osób: Przedstawiciel firmy Valkea Media, trzech przedstawicieli Organizatora oraz prawnik.

8) Wybór zwycięskich opowiadań będzie dokonany w następujący sposób:

a) Każda z nadesłanych prac otrzyma identyfikator numeryczny,

b) Każdy członek jury, z wyjątkiem prawnika, otrzyma formularz oceny,

c) Każdy członek jury, z wyjątkiem prawnika, ocenia wszystkie nadesłane prace, nadając każdej punktację od 1 do 10. Podczas każdego posiedzenia jury (w maju, czerwcu i lipcu), zwyciężą dwie prace, które w otrzymają w kolejności największą sumę punktów. Podczas posiedzenia majowego oceniane będą prace nadesłane w kwietniu, podczas posiedzenia czerwcowego – nadesłane w maju, a podczas posiedzenia lipcowego – nadesłane w czerwcu.

d) W przypadku, gdy największą liczbę punktów uzyskają ex aequo więcej niż dwie prace, jury, z wyjątkiem prawnika, wybierze jednomyślnie dwie najlepsze prace.

9) W przypadku niezadowalającego poziomu nadesłanych haseł jury może nie przyznać wszystkich przewidzianych nagród, a nawet nie przyznać żadnej nagrody. Decyzja w sprawie ograniczenia liczby przyznanych nagród lub w sprawie nie przyznania żadnej nagrody zapada jednomyślnie.

10) Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 4 maja 2009 r. (prace nadesłane w kwietniu), 2 czerwca 2009 (prace nadesłane w maju) i 2 lipca 2009 r.(prace nadesłane w czerwcu). Jury będzie obradować w siedzibie Organizatora.

11) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia poszczególnych etapów konkursu.

12) Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 31 sierpnia 2009 r.

13) Wyniki konkursu, po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w Farmacji Praktycznej

14) Nadesłanie pracy oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

15) Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na opublikowanie całości pracy lub jej fragmentów na łamach Farmacji Praktycznej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.
1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

2. Przekazanie prac konkursowych oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. Uczestnik może żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, z tym, że żądanie usunięcia danych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.