Dwie nowe grupy pacjentów zyskują prawo do bezpłatnego leczenia

 2 minuty

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Projektowane przepisy umożliwiają wprowadzenie kodów pozwalających na identyfikację nowych grup osób, które uzyskały prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – informuje Medexpress.pl.

Podstawa prawna projektowanych zmian

Konieczność odzwierciedlenia w kodach stosowanych w celu identyfikacji prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dwóch nowych podstaw prawnych wynika z:

1) art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mają pobierające rentę rodzinną osoby, które nie ukończyły 18. r.ż., jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej lub nie mogą korzystać ze świadczeń jako osoby do 18. r.ż. posiadające obywatelstwo polskie;

2) art. 37 ust. 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), zgodnie z którym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają osoby, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy i które zostały przetransportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniające warunków, o których mowa w art. 2 i nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innych przepisów lub umów międzynarodowych.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl